Finansiell översikt

  2016 2015
Nettoomsättning, MSEK 24 606 22 585
Organisk tillväxt 7% 3%
Resultat (EBITA), MSEK 2 058 1 837
Justerad EBITA, MSEK 2 131 1 878
EBITA-marginal, % 8,4% 8,1%
Justerad EBITA-marginal 8,7% 8,3%
Resultat efter skatt (Periodens resultat), MSEK 342 70
Resultat per aktie, SEK 1,11 0,21
Operativt kassaflöde / EBITDA (Cash conversion) 90% 92%
Extern nettoskuld / Justerad EBITDA 3,3 3,9