Balansräkning

MSEK 2016 2015
TILLGÅNGAR    
Kundrelationer 3 249 3 345
Varumärke 3 837 3 767
Goodwill 7 028 6 634
Övriga immateriella tillgångar 123 127
Materiella anläggningstillgångarella 781 727
Finansiella anläggningstillgångar 8 7
Uppskjutna skattefordringar 7 9
Summa anläggningstillgångar 15 033 14 616
     
Varulager 3 287 2 917
Kundfordringar 3 054 2 549
Övriga fordringar 1 091 866
Likvida medel 1 209 2 360
Tillgångar som innehas för försäljning 69
Summa omsättningstillgångar 8 641 8 762
SUMMA TILLGÅNGAR 23 674 23 378
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital 8 089 711
Långfristiga räntebärande skulder 7 930 16 298
Avsättningar 55 56
Uppskjutna skatteskulder 1 426 1 364
Övriga långfristiga skulder 25
Summa långfristiga skulder 9 436 17 717
     
Kortfristiga räntebärande skulder 724 213
Leverantörsskulder 4 599 3 785
Avsättningar 19 13
Övriga kortfristiga skulder 807 929
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 10
Summa kortfristiga skulder 6 148 4 950
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 674 23 378