Kassaflödesanalys

MSEK 2016 2015
Resultat efter finansiella poster 579 232
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 001 1 062
- varav av- och nedskrivningar av tillgångar 505 485
- kapitaliserade och upplupna räntor 459 589
- övrigt 37 -13
Betald skatt -245 -26
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 1 335 1 268
Förändring av varulager -165 -263
Förändring av rörelsefordringar -554 -191
Förändring av rörelseskulder 630 513
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -89 60
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 246 1 327
Kassaflöde från förvärv av inkråm och verksamheter -451 -49
Övrigt kassaflöde från investeringsverksamheten -79 -161
Kassaflöde från investeringsverksamheten -530 -210
Kassaflöde före finansieringsverksamheten 716 1 117
Avyttring av derivat 455
Utställda teckningsoptioner 3
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande -3
Upptagna lån 8 651
Amortering av skuld -10 979 -510
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 871 -513
PERIODENS KASSAFLÖDE -1 155 604
Likvida medel vid periodens början 2 360 1 760
Kursdifferens i likvida medel 4 -4
Likvida medel vid periodens slut 1 209 2 360
Tilläggsinformation    
Erhållen ränta 19 24
Erlagd ränta -575 -619