Nyckeltal

(MSEK) 2016 2015
Försäljningsmått    
Nettoomsättning 24 606 22 586
Tillväxt, % 9% 4%
Organisk tillväxt, % 7% 3%
     
Resultatmått    
Rörelseresultat (EBIT) 1 719 1 505
EBITA 2 058 1 837
Justerad EBITA 2 131 1 878
EBITDA 2 215 1 990
Justerad EBITDA 2 287 2 025
     
Marginalmått    
EBIT-marginal, % 7,0% 6,7%
EBITA-marginal, % 8,4% 8,1%
Justerad EBITA-marginal, % 8,7% 8,3%
     
Kassaflödesmått    
Periodens kassaflöde –1 155 604
Operativt kassaflöde 2 000 1 838
Operativt kassaflöde / EBITDA, % 90% 92%
     
Kapitalstruktur    
Kassa 1 209 2 360
Nettoskuld inklusive aktieägarlån 7 486 14 242
Extern nettoskuld 7 486 7 854
Extern nettoskuld / Justerad EBITDA, ggr 3,3 3,9
Skuldsättningsgrad, ggr 0,9 20
Soliditet, % 34% 3%
Rörelsekapital (genomsnittligt) 2 189 2 155
Rörelsekapital vid periodens utgång 2 042 1 799
Operativt kapital (genomsnittligt) 15 529 15 738
Operativt kapital exkl. immateriella anl.tillgångar (genomsnittligt) 3 058 3 222
     
Avkastning    
Avkastning på operativt kapital, % 11% 10%
Avkastning på operativt kapital (exkl. immateriella anl.tillg.), % 67% 57%
Avkastning på eget kapital, % 15% 10%
Avkastning på rörelsekapital % 94% 85%
     
Aktien    
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning (tusental) 338 733 317 522
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning (tusental) 338 733 317 522
Antal stamaktier vid periodens utgång (tusental) 436 302 280 606
Antal aktier vid periodens utgång (tusental) 436 302 317 522
Resultat per aktie för utspädning, SEK 1,11 0,21
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,11 0,21
     
Övrigt    
Antal anställda vid periodens utgång 5 090 4 820
Medelantal anställda 4 791 4 632