Resultaträkning

(MSEK) 2016 2015
Nettoomsättning 24 606,1 22 585,8
Kostnad för sålda varor -17 916,0 -16 377,2
Bruttoresultat 6 690,1 6 208,6
     
Försäljningskostnader -4 559,3 -4 331,0
Administrationskostander -443,2 -390,1
Övriga rörelseintäkter 32,4 18,3
Övriga rörelsekostnader -1,4 -0,6
Rörelseresultat (EBIT) 1 718,6 1 505,2
     
Finansiella intäkter 549,5 173,4
Finansiella kostnader -1 689,1 -1 446,9
Finansnetto -1 139,6 -1 273,5
     
Resultat före skatt 579,0 231,7
     
Inkomstskatt -237,1 -161,5
Årets resultat 341,9 70,2
Årets resultat hänförligt till  
    Moderbolagets aktieägare 341,9 70,2
    Innehav utan bestämmande inflytande
Resultat per aktie före utspädning, SEK  1,11 0,21
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,11 0,21