Finansiella mål

Ahlsells styrelse har antagit följande finansiella mål på medellång sikt och andra mål som anger grunderna till affärsplanen vilken antar fortsatt tillväxt inom den adresserbara distributionsmarknaden i Norden stärkt av framgångsrika organiska tillväxtalternativ, förvärv samt effektivitetsinitiativ.

Försäljningstillväxt
Ahlsells mål är att uppnå en tillväxt mellan 2 och 3 procentenheter över marknadstillväxten (på huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland kombinerat) genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.

EBITA-marginal
Ahlsell strävar kontinuerligt och systematiskt efter att öka den justerade EBITA-marginalen.

Kassagenerering
Ahlsells mål är att uppnå en årlig kassagenerering om cirka 90 procent. Kassagenerering definieras som operativt kassaflöde/ EBITDA.

Nettoskuld/justerad EBITDA
Ahlsells mål är att nettoskuldsättning skall uppgå till 2,0–3,0 gånger justerad EBITDA. Kapitalstrukturen ska ge utrymme för flexibilitet och tillåta Koncernen att ta till vara på strategiska möjligheter och samtidigt behålla en solid finansiell ställning. Nettoskuld i detta avseende är exklusive aktieägarlån samt koncerninterna skulder och fordringar. 

Utdelningspolicy
Ahlsells mål är att med utrymme för strategisk flexibilitet betala en utdelning som motsvarar 40 till 60 procent av nettovinsten. Utdelningen ska ta förvärv, företagets finansiella ställning, kassaflöde och framtida tillväxtmöjligheter i beaktande.

Ahlsells finansiella mål som anges ovan utgör framåtblickande information som omfattas av stor osäkerhet. De finansiella målen baseras på ett antal antaganden rörande bland annat utvecklingen av Ahlsells bransch, verksamhet, verksamhetsresultat och finansiella ställning. Ahlsells verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, samt utvecklingen för den bransch och den makroekonomiska miljö i vilken Ahlsell verkar, kan skilja sig väsentligt och bli sämre än vad Ahlsell antog när de finansiella målen ovan sattes upp. Som en följd därav omfattas Ahlsells förmåga att nå de finansiella målen av osäkerhet och eventualiteter, varav vissa är utanför Koncernens kontroll, och det finns ingen garanti för att Ahlsell kan nå målen eller att Ahlsells finansiella ställning eller rörelseresultat inte kommer att skilja sig väsentligt från de finansiella målen.