Risker och riskhantering

Huvudsakliga risker för Bolaget och dess verksamhet innefattar:

Risker relaterade till den allmänna konjunkturen och andra makroekonomiska förhållanden som Koncernen inte kan kontrollera.
Ahlsells resultat påverkas väsentligt av förhållanden i de nordiska ekonomierna, och efterfrågan på Koncernens produkter och tjänster kan vara avsevärt lägre i en lågkonjunktur. Efterfrågan på Ahlsells produkter och tjänster är i synnerhet beroende av konsumtion av reparations-, underhålls- och ombyggnadsarbeten, industri- och infrastrukturmarknaderna i Norden samt kommersiellt byggande såväl som bostadsbyggande i regionen, och en utdragen period av låg tillväxt eller ekonomisk tillbakagång kan minska efterfrågan på Ahlsells produkter och tjänster.

Risker relaterade till brister eller intrång i Bolagets verksamhets- eller informations- säkerhetssystem eller i utomstående tjänsteleverantörs system.
Ahlsell är beroende av tekniska system för insamling, bearbetning och kommunikation av information på ett säkert sätt, övervakning av lager och effektiv uppföljning av Koncernens operativa och finansiella resultat i realtid. Externa leverantörer är ansvariga för administration och underhåll av Ahlsells samtliga centrala IT-system. Allvarliga fel eller längre perioder av driftsstopp i affärskritiska informationssystem kan innebära leverans- och lagerhanteringsproblem eller begränsa Ahlsells förmåga att ta emot och behandla beställningar eller fakturera kunder.

Risker relaterade till skador på, eller stängning av, lager och distributionsanläggningar, eller vid problem som uppstår hos tredje part.
Ahlsell förlitar sig på ett antal lager- och distributionsanläggningar, däribland dess centrallager i Hallsberg (Sverige), Gardemoen (Norge) och Hyvinkää (Finland), och en del i Ahlsells strategi är att när det är möjligt konsolidera anläggningar och erbjuda leverans från sina lager dagen efter beställning. Om någon av dessa anläggningar av någon anledning förstörs eller stängs, på grund av exempelvis stormar, översvämningar, andra naturkatastrofer, upplopp, arbetsblockader och strejker, bränder, sabotage, terrorhandlingar eller statliga interventioner, eller om lagret eller utrustning vid anläggningarna skadas avsevärt, kommer Ahlsell sannolikt att få svårigheter vad gäller sin förmåga att distribuera sina produkter. Ahlsell kan också komma att stöta på problem med den teknik som används i lager- och distributionsanläggningarna, så som automatiserade lagringssystem, vilket kan ha väsentlig negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till svårigheter vad avser fullbordandet av förvärv, integrering av förvärvade verksamheter och att uppnå förväntade synergieffekter.
Förvärv har en central roll i uppfyllandet av Ahlsells tillväxtstrategi. Ahlsell identifierar och utvärderar regelbundet förvärvsmöjligheter. Även om Ahlsell för tillfället inte har ingått något bindande avtal med avseende på eventuella förvärv, har Ahlsell för avsikt att löpande förvärva ytterligare verksamheter som förväntas komplettera eller stärka Bolagets befintliga verksamhet. Lämpliga förvärvsobjekt kommer kanske inte att kunna identifieras i framtiden, och Ahlsell kommer kanske inte kunna finansiera dylika förvärv på fördelaktiga villkor.

Risker relaterade till Koncernens beroende av tredjepartsleverantörer.
Ahlsells förmåga att erbjuda ett brett utbud av produkter till sina kunder är beroende av Ahlsells förmåga att säkerställa tillräcklig produktförsörjning från tillverkare och andra leverantörer till attraktiva priser. Förlusten av, eller en väsentlig minskning i tillgången på, produkter från Ahlsells leverantörer, eller förlusten av en nyckelleverantör, kan påverka Ahlsells finansiella ställning, resultat och kassaflöden negativt. Därtill kan leveransavbrott uppkomma till följd av bristande tillgång på råvaror, arbetskonflikter (som berör anställda eller konsulter i Ahlsell eller dess partners) eller väderförhållanden som påverkar produkter eller transporter, transportstörningar eller andra faktorer utanför Ahlsells kontroll. Långa eller korta störningar i Ahlsells distributionskedja skulle resultera i ett behov av att hålla högre lagernivåer under tiden Ahlsell ersätter med liknande produkter, högre produktkostnad och i slutändan en minskad nettoomsättning och lönsamhet.