Bolagsstyrning

Ahlsell är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq Stockholm baserades bolagets bolagsstyrning huvudsakligen på svenska lagar och regler.

Som ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm kommer Ahlsell att tillämpa både svenska lagar och regler, vår bolagsordning, interna regler och instruktioner, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler. 

Ahlsell kommer att tillämpa Koden från och med tidpunkten för noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Vi förväntar oss inte att avvika från någon av reglerna i Koden. Alla eventuella avvikelser från Koden kommer att finnas redovisade i årsredovisningen.

Den huvudsakliga målsättningen med Ahlsells bolagsstyrning är att skapa ett ramverk för regler, ansvarsområden samt processer och rutiner som effektivt skyddar aktieägarnas och andra parters intressen genom att minimera risker och skapa förutsättningar för en trygg expansion av vår verksamhet.