Årsstämma 2017

Välkommen till Ahlsells årsstämma 2017

Aktieägarna i Ahlsell AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 kl. 16.00 på Musikaliska, Nybrokajen 11 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 15.00.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  • Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2017
  • Anmäla sitt deltagande i stämman till Ahlsell senast torsdagen den 27 april 2017. Anmälan görs på bolagets hemsida www.ahlsell.com, telefon 0771 246 400 eller med post till Computershare AB "Ahlsells årsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 27 april 2017. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman skickas till bolaget på ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner nedanför. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.