Bolagsstyrningsrapporter

Ahlsells bolagsstyrning syftar till uthålligt värdeskapande för aktieägarna genom god risk-kontroll och en sund företagskultur. Bra bolagsstyrning leder till effektivt beslutsfattande och ökar våra möjligheter att utveckla affären. Med tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan lednings-  och kontrollorganen samt transparens gentemot ägare och kapitalmarknad skapas förutsättningar för ett aktivt och ansvarstagande ägande.

Bolagsstyrningsrapporten är en del av bolagets förvaltningsberättelse och granskas av bolagets revisorer.

Bolagsstyrningsrapport 2016 

Läs fullständig bolagsstyrningsrapport publicerad i  Ahlsells årsredovisning 2016