Incitamentsprogram

Vid en extra bolagsstämma den 16 oktober 2016 beslutade Ahlsells aktieägare att införa två långsiktiga incitamentsprogram.

  • Ett aktiesparprogram riktat till ledande befattningshavare inklusive koncernledningen och vissa ytterligare nyckelmedarbetare.
  • Ett teckningsoptionsprogram riktat till tio ledande befattningshavare inklusive koncernledningen.

Programmen har utformats med biträde av extern expertis som säkerställt att programmen är marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Syftet med incitamentsprogrammen är att uppmuntra till ett aktieägande bland Ahlsells nyckelpersoner, rekrytera och behålla kompententa och talangfulla medarbetare, höja motivationen samt stärka länken mellan nyckelpersonernas och Ahlsells respektive mål. Programmen är strukturerade så att det finns en balans mellan nyckelpersonerna risktagande, genom krav på egen investering, och medarbetarens möjlighet att erhålla prestationsrelaterad tilldelning av aktier. 

Aktiespar- och teckningsoptionsprogrammet innebar att nyckelmedarbetare investerar totalt cirka 150 MSEK av egna medel (beräknat utifrån aktiekurs vid anmälningsperiodens slut, varav cirka 2,7 MSEK i teckningsoptionsprogrammet). Högsta enskilda investering uppgick till cirka 10 MSEK. Ahlsell medverkar inte till finansieringen av de individuella investeringarna som således innebär ett betydande finansiellt åtagande för nyckelmedarbetarna. Vidare kopplas en del av nyckelmedarbetarens ersättning till den långsiktiga utvecklingen av Ahlsell respektive dess aktie och medarbetarna får därmed samma mål som Bolagets aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är att incitamentsprogrammen är väl avpassade för att uppnå sina syften.

Kostnader för rådgivning och administration kopplad till de långsiktiga incitamentsprogrammen beräknas uppgå till cirka 5 MSEK.


Det fullständiga dokumentet finns här nedan.