Valberedning

Vid extra bolagsstämma som hölls den 31 augusti 2016 beslutade Ahlsell AB (publ) att inrätta en valberedning samt att anta en instruktion för valberedningen. Instruktionen för valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, som representerar de största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före årsstämman och som önskar delta i valberedningsarbetet. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara adjungerad ledamot i valberedningen. Valberedningen ska konstitueras baserat på de aktieägare som per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman, har registrerats som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posten som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska även nominera kandidater till posten som revisor samt lämna förslag på arvode till denna.

Valberedningen ska utföra sina uppgifter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och därvid särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i bolagets styrelse.

Valberedningen inför årsstämman 2017 bestod av: Tomas Ekman, Keravel S.a.r.l. (CVC Capital Partners), Vegard Söraunet, Odin Fonder, Jan Särlvik, Nordea fonder samt Mikael Wiberg, Alecta. Kenneth Bengtsson, styrelsens ordförande, är adjungerad medlem av valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen gör detta genom att skicka ett mejl till valberedningen@ahlsell.se eller brevledes till: Ahlsell AB, Valberedningen, 117 87 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 januari, 2018.