Hållbarhet

Hållbarhet är en del av Ahlsells verksamhet och detta innebär att koncernen tar hänsyn till miljön, ger sina medarbetare möjlighet att utvecklas, arbetar aktivt för att säkra etiska leverantörsled och möter kundernas förväntningar om säkra och hållbara produkter.

Ahlsells hållbarhets rapport 2016 har utformats med Global Reporting Initiativ (GRI) som utgångspunkt och målet är att i den kommande rapporten för 2017 följa GRI Standards fullt ut. Hållbarhetsrapporten och tillhörande GRI-index ingår i Ahlsells årsredovisning som du kan ladda ner under Rapporter & Presentationer.

Intressenternas åsikter
Ahlsells intressenter är grupper i koncernens närhet som direkt eller indirekt påverkar eller påverkas av Ahlsells verksamhet. Dialogen med de berörda grupperna har skett via en enkät och det är intressenternas åsikter som styr vilka frågor Ahlsells hållbarhetsrapportering fokuserar på. Processen ligger i linje med den som förespråkas av GRI Standards.

Väsentliga frågor
Ahlsells intressenter anser att det är mycket viktigt att Ahlsell kartlägger hur arbetet bedrivs för att säkerställa medarbetarnas välmående, leverantörernas ansvar och produktsäkerhet. Intressenterna har fl aggat för att de inom dessa områden prioriterar skador och sjukskrivningar på arbetsplatsen, miljöoch arbetsrättskriterier för leverantörer och hur koncernen granskar sina produkter utifrån säkerhet.

Nya mål, nya nyckeltal
Under 2017 kommer Ahlsell att fastställa sina nya hållbarhetsmål som ska gälla fram till 2020. Målen har skapats utifrån FN:s mål för hållbar utveckling och fokus kommer ligga på ansvarsfulla inköp, hållbara innovationer, minskad miljöpåverkan och samhällsengagemang.

Hållbarhetsmålen har redan etablerats som nyckeltal i den svenska verksamheten och för 2017 ska dessa införas i hela koncernen. Alla hållbarhetsmål ska vara kvantifi erbara och konkreta så att både Ahlsell och koncernens intressenter kan följa upp målen i efterhand.

Policyer och styrdokument som beskriver hur koncernen ska jobba med dessa frågor fi nns tillgängliga på Ahlsells hemsida och medarbetare utbildas löpande i hur koncernen jobbar med hållbarhet.

Lära tillsammans internt och externt
Under 2016 lanserade Ahlsell utbildningen "Hjälp dina kunder med hållbarhet". Syftet med utbildningen är att koncernen ska bli bättre på att diskutera miljö och hållbarhet med kunder och bli bättre kunskapsbärare internt. Ahlsell har även tagit fram en interaktiv utbildning för att föra ut och förankra uppförandekoden internt i den egna organisationen.