Leverantörer

Ett företag i Ahlsells storlek har ett ansvar som sträcker sig längre än den egna verksamheten. De produkter Ahlsell säljer ska komma från leverantörer som, precis som Ahlsell, tar mänskliga rättigheter och miljö på allvar. Detta innebär att koncernen ställer högre krav på både den egna verksamheten och leverantörernas verksamheter än vad lagen kräver, inte minst för de leverantörer som har sin verksamhet eller sina underleverantörer i riskområden.

Ahlsell ställer krav
För att försäkra sig om att alla bolag som koncernen handlar med lever upp till Ahlsells krav har Ahlsell en uppförandekod som samtliga leverantörer måste skriva under. Den bygger på principerna i ISO 26000 och beskriver minimikraven för både koncernens eget agerande och leverantörernas sätt att driva sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Marknaden ska kunna vara säker på att Ahlsell uppträder med största integritet avseende ekonomisk, miljömässig och samhällelig hållbarhet.

Nya leverantörer måste godkännas
Innan ett avtal skrivs under med en ny leverantör sker en utvärdering av leverantörens verksamhet och policyer. Samtliga leverantörer som Ahlsell inledde samarbeten med under 2016 utvärderades både baserat på miljö och etiska faktorer utifrån Ahlsells uppförandekod. Ahlsell följer sedan löpande upp med sina leverantörer för att kontrollera att de fortsätter att leva upp till koncernens krav.

Löpande utvärderingar för att utvecklas tillsammans
Under 2015 och 2016 prioriterade Ahlsell att utvärdera sina största leverantörer. Storleken baseras på inköpt värde, vilket innebär att det är de bolag som koncernen handlar mest med som utvärderas först. Under de senaste två åren reviderades drygt 20 procent av leverantörerna, sett till inköpt värde.

När Ahlsell reviderar sina leverantörer är målet att bli bättre tillsammans. Ahlsell har valt att inte enbart fokusera på att hitta brister, utan istället tillsammans med leverantörerna identifiera utvecklingsmöjligheter och implementera nya idéer. Därför mäter koncernen mängden utvecklingsmöjligheter som påträffats, inte enbart antalet brister. Revisionerna utförs av ett internt revisionsteam. Eventuella brister dokumenteras och följs upp.

Arbetsvillkoren i centrum
I enlighet med uppförandekoden ska både leverantörer och Ahlsell se till att det inte pågår något tvångsarbete, arbete utanför lagstadgade arbetstimmar eller arbete i osäker arbetsmiljö hos någon av Ahlsells leverantörer. Om Ahlsell identifierar att det finns risk för att dessa villkor inte uppfylls etableras en åtgärdsplan. Om denna ej efterlevs väljer Ahlsell att avbryta samarbetet.

Nolltolerans mot barnarbete
Ahlsell tolererar inte barnarbete i sin verksamhet eller i verksamheter som drivs av koncernens leverantörer inklusive deras underleverantörer. Om Ahlsell identifierar att det finns risk för att barnarbete förekommer hos en leverantör bryter Ahlsell samarbetet med detta bolag.

Etiska affärer ett måste
Ett av grundkraven i Ahlsells uppförandekod är ett etiskt korrekt uppträdande som grundas på ärlighet, rättvisa och integritet. Utöver detta förbinder sig leverantörerna att redovisa alla sina affärstransaktioner på ett fullständigt korrekt sätt i enlighet med allmänt vedertagna redovisningsprinciper samt enligt gällande lagar och bestämmelser. Ahlsell följer alltid upp misstankar om oetiskt beteende och korruption.

Värnar om miljön
Ahlsells leverantörer måste kunna visa att de följer den miljölagstiftning som gäller i de länder där de verkar. Leverantörer måste dessutom leva upp till de särskilda krav som Ahlsell ställer i enlighet med ISO 14001.

Tydligt ansvar
Ahlsells styrelse har utsett koncernchefen och landschefer i respektive verksamhetsland som ansvariga för att implementera och se till att uppförandekoden efterlevs. Som stöd för implementeringen finns policyer och regler som Ahlsells medarbetare ska känna till. Leverantörer som skriver avtal med Ahlsell är ansvariga för att implementera och följa upp att Ahlsells uppförandekod efterlevs i leverantörens organisation.

Mål för 2017

  • Ahlsell ska fortsätta att revidera sina leverantörer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vid slutet av året ska 33 procent av koncernens inköpsvärde komma från reviderade leverantörer. För år 2020 är målet att denna siffra ska ligga på 50 procent.