Medarbetare

Ahlsell har idag 5 000 medarbetare i sju länder. För att lyckas med koncernens expansionsstrategi behöver Ahlsell attrahera nya kompetenta medarbetare och utveckla de talanger som redan fi nns i bolaget. Under 2017 kommer Ahlsell att arbeta vidare med de förutsättningar som gör bolaget till en arbetsplats där alla har möjlighet att växa.

I affärsplanen Ahlsell 2020 identifierades Human Resources (HR) som ett strategiskt fokusområde. 2016 anställdes därför en HR-direktör som under året arbetat med att ta fram en ny HR-strategi och bygga upp HR-funktionen med ansvariga i Norge, Sverige och Finland.

Under 2017 ligger fokus på utveckling av ledarskapet, utformning av en ny värdegrund, kompetensutveckling samt förbättrad internkommunikation och nytt intranät.

En säker och hälsosam arbetsplats
Ahlsells anställda ska må bra på jobbet. Varje år genomför respektive land interna enkätundersökningar för att ta reda på hur nöjda medarbetarna är med sin arbetsplats. Under 2017 är målet att utforma ett koncerngemensamt nöjdmedarbetarindex för att lättare kunna följa och förbättra utvecklingen.

Ahlsells intressenter tycker att en säker arbetsplats är Ahlsells viktigaste ansvar. Ahlsell tar säkerhet på stort allvar och arbetar aktivt med att minska antalet skador på arbetsplatsen. Majoriteten av de skador som drabbar Ahlsells anställda inträffar i något av koncernens centrallager och därför fi nns där en rad olika säkerhetsregler och direktiv.

Ett coachade ledarskap med kontinuerlig uppföljning
Ahlsells mål är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare år 2020. Nyckeln till detta är ett coachande ledarskap med tydliga mål och kontinuerlig uppföljning. Medarbetarsamtal ska hållas regelbundet och varje medarbetare ska ha sin egen utvecklingsplan som styr mot Ahlsells övergripande affärsplan.

När individen växer utvecklas organisationen
Kompetensutveckling är en viktig nyckel för att upprätthålla lönsam tillväxt. Inom koncernen fi nns utbildningar för chefer och medarbetare i såväl produktkunskap, försäljning, inköp som i ledarskap. Som exempel på initiativ under året fi nns en ny försäljningsoch ledarutbildning som startats i Finland. Den riktar sig till försäljningsoch regionchefer samt till säljledare. Under våren 2017 startar motsvarande utbildning i Sverige och Norge.

En kompass för vägen framåt
Ahlsells värdegrund är en viktig del i förändringsvisionen ONE Ahlsell. Den ska fungera som Ahlsells kompass och bland annat beskriva förhållningssätt till kollegor, kunder och leverantörer.

Under 2016 inledde Ahlsell ett koncernövergripande värdegrundsarbete. Värdegrunden ska under kommande år förankras i Ahlsells verksamhet. Den ska genomsyra medarbetarprofi ler, ledarprofi ler, utvecklingsoch uppföljningssamtal samt följas upp i den löpande affärsuppföljningen. Värdegrunden är också en viktig del i Ahlsells förvärvsstrategi. Att ha en gemensam värdegrund underlättar integreringen av nya medarbetare och verksamheter.

Mål för 2017

  • Implementering av koncerngemensam värdegrund.
  • Ledarutveckling genom nya medarbetarsamtal, ledarutbildning och successionsplanering.
  • Statsning på att bygga ett starkt varumärke som arbetsgivare.
  • Lansera nytt intranät.