Miljö

Ahlsell efterlever alla miljölagar och bestämmelser i de länder där bolaget är verksamt, men nöjer sig inte med detta - koncernen ska vara en föregångare inom miljöarbetet. I varje beslut som fattas på Ahlsell ska miljö och hållbarhet tas i beaktande.

Ahlsells verksamhet är certifierad enligt kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär att koncernen har tydliga rutiner för kvalité och miljö och aktivt arbetar med att ständigt förbättra verksamheten. Ahlsell har även en miljöpolicy.

Transporter är centrala
Som en av Nordens största transportköpare tar Ahlsell ett särskilt ansvar för att minska utsläppen från godstrafik. I Sverige utgår majoriteten av transporterna från Ahlsells centrallager i Hallsberg. Ungefär 150 långtradare med 4 500 kubikmeter varor passerar genom Hallsberg varje dag, året runt. Lastbilarna kör årligen cirka 400 000 ton gods till distributionsplatser runtom i landet. Under de senaste åren har Ahlsell i Sverige satt upp miljömål för sina transporter som följs upp årligen. Under 2017 ska verksamheterna i Norge och Finland etablera motsvarande mål.

Energi
För att minska sin energianvändning under 2017 satsar Ahlsell på att öka samarbetet mellan länderna för att de ska lära sig av varandra. Under året ska gemensamma mål formuleras och gemensamma aktiviteter etableras. Under 2016 har Ahlsell genomfört en energikartläggning (EKL) som i enlighet med ett nytt EU-direktiv ska rapporteras till Energimyndigheten. Förutom att Ahlsell uppfyller lagkravet innebär kartläggningen också att kvantitativa mål, baserade på ny data, kan etableras.

Återvinn mer
Ahlsell bedriver sedan flera år ett framgångsrikt återvinningsarbete. Andelen återvunnet material i Ahlsells centrallagerversamhet överstiger 90 procent. Detta arbete fortskrider i enlighet med Ahlsells ambition att uppnå ständiga förbättringar.

Produkter
Att enbart satsa på interna lösningar räcker inte om man verkligen vill göra skillnad. Ahlsell sträcker sig bortom den egna verksamheten genom att varje år öka utbudet av miljömärkta och energieffektiva produkter. Det ska vara enkelt för Ahlsells kunder att göra kloka val. Kraven på tillgång till miljöklassade produkter växer snabbt och önskemålen om att Ahlsell som avtalsleverantör ska kunna erbjuda ett brett miljöanpassat sortiment ökar kontinuerligt. Under 2015 lanserade Ahlsell ett brett sortiment av miljöklassade produkter och 2016 fortsatte detta sortiment att växa. Merparten av utbudet utgörs av Ahlsells egna märkesvaror, men kompletteras hela tiden av etablerade varumärken.

Miljömål

  • Öka utbudet av hållbara produkter och tjänster
  • Säkerställa säker hantering av kemiska produkter
  • Använda klimateffektiva transporter
  • Höja energieffektiviteten i koncernens anläggningar
  • Öka återvinningsgraden och minska den totala mängden avfall
  • Utbilda anställda kring hur man förebygger miljöfarliga situationer
  • Utbilda kunder och anställda kring miljöpåverkan från Ahlsells produktsortiment
  • Utvärdera och följa upp leverantörer

Mål för 2017

  • Minska miljöpåverkan från transporter, energi och avfall med 20 procent under de kommande fem åren.