Mål och affärsidé

Ahlsells mål är att vara kunders och leverantörers självklara val när det gäller inköp och distribution av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter. Koncernen strävar efter att ha branschens mest nöjda kunder, det högsta engagemanget hos medarbetarna samt att skapa hållbar och lönsam tillväxt.

Affärsidé
Att skapa effektiv handel med installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för professionella användare.

Kundlöfte
Vi gör det enklare att vara proffs.

Hållbarhetsmål
Ahlsell ska vara branschledande inom hållbarhet och innovation.

Finansiella mål
Ahlsells finansiella mål omfattar tillväxt, lönsamhet, stabila kassaflöden, finansiell ställning och utdelning. Målen bygger på antaganden om fortsatt marknadstillväxt samt att Ahlsell stärker sin marknadsposition med stöd av strategiska tillväxtinitiativ, förvärv och ökad effektivitet.

  • Ahlsells mål är att uppnå en tillväxt mellan två och tre procentenheter över marknadstillväxten (på huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland kombinerat) genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.
  • Ahlsell strävar efter att kontinuerligt öka den justerade EBITA-marginalen.
  • Ahlsells mål är att uppnå en årlig kassagenerering om cirka 90 procent. Kassagenerering definieras som operativt kassaflöde/EBITDA.
  • Ahlsells mål är att nettoskuldsättningen ska uppgå till 2,0 - 3,0 gånger justerad EBITDA. Kapitalstrukturen ska ge utrymme för flexibilitet och tillåta koncernen att ta till vara på strategiska möjligheter och samtidigt behålla en solid finansiell ställning.
  • Ahlsells mål är att med utrymme för strategisk flexibilitet betala en utdelning som motsvarar 40 till 60 procent av nettovinsten. Utdelningen ska ta förvärv, företagets finansiella ställning, kassaflöde och framtida tillväxtmöjligheter i beaktande.

Övergripande mål
Ahlsells mål är att kontinuerligt bidra till att stärka våra kunders konkurrenskraft. Vi ska ständigt utveckla vårt erbjudande för att möta våra kunders behov och överträffa deras förväntningar. Vi ska även fortsätta att växa genom en kombination av organisk och förvärvad tillväxt samt via operationella förbättringar. Ahlsells mål är att vara en ledande distributör inom respektive produktsegment på sina tre huvudmarknader.