Kunder och konkurrens

Marknaden är fragmenterad, utöver de stora rikstäckande kunderna fi nns ett stort antal små och medelstora kunder spridda över en geografi skt vidsträckt yta. Kundernas köpbeteende kännetecknas av många inköpstillfällen, ofta från flera produktkategorier, och i små kvantiteter. Det finns därmed både tid och pengar att spara för kunden genom att handla från en multisegmentdistributör som Ahlsell. Även relativt stora kunder tenderar att arbeta decentraliserat med fragmenterade inköpsoch leveransmönster som följd.

Ahlsells genomsnittskund spenderar drygt 200 000 kronor per år hos Ahlsell, fördelat på cirka 100 ordertillfällen, motsvarande ett genomsnittligt ordervärde på drygt 2 000 kronor.

Kunder lägger vanligtvis cirka 60–70 procent av inköpen hos sin huvuddistributör och endast cirka 20 procent av kunderna uppger att de har bytt huvuddistributör under de senaste fem åren.

Konkurrenssituation
Konkurrensen är intensiv med många både små och stora konkurrenter. Ahlsells främsta konkurrenter är specialiserade inom ett visst produktsegment och kan därmed inte tillgodose kundens behov av produkter från olika segment och smidig hantering.

Storlek är en avgörande konkurrensfördel på distributionsmarknaden. Ahlsells storlek medför skalfördelar inom försäljning, inköp, logistik, butiker, IT och allmänna omkostnader. Tillsammans skapar de förutsättningar för ett konkurrenskraftigt erbjudande och god lönsamhet. Konkurrensfördelen visar sig till exempel i butiksnätet där Ahlsell, tack vare sitt multisegmenterbjudande, kan driva lönsamma butiker på mindre orter.