Segment

Ahlsells huvudsakliga verksamhet bedrivs i Sverige, Norge och Finland som tillsammans svarar för 97 procent av konernens omsättning. Den totala marknaden för dessa tre länder beräknades omsätta cirka 150 miljarder kronor 2015. Ahlsell är sammantaget den största aktören och har drygt 20 procents marknadsandel.

Sverige

  • Totalmarknaden omsätter drygt 70 miljarder kronor varav cirka 70 procent, motsvarande 50 miljarder, går via distributör.
  • Ahlsells marknadsposition är nummer ett eller två inom respektive produktsegment.
  • Marknadsandelen är cirka 30 procent.

Marknadsutveckling
Svensk ekonomi hade en positiv BNPutveckling 2016 och växte realt med 3,2 procent. BNP förväntas fortsätta växa med omkring två procent per år 2017-2018. Byggsektorn gynnades av ett ökat antal större anläggnings- och infrastrukturprojekt, hög nivå på nybyggnation av bostäder och en stabil utveckling för kommersiella fastigheter. Efterfrågan från industrisegmenten varierade och starkast efterfrågan märktes inom delar av tillverkningsindustrin.

Kunder
I Sverige stod små och medelstora kunder för cirka 40 procent av Ahlsells omsättning. Resterande volym genererades av stora kunder inom installation, industri, fastighetsförvaltning samt byggoch tjänsterelaterad verksamhet. Cirka 70 procent av kunderna köper från mer än ett produktsegment. Exempel på stora kunder är Assemblin, Bravida, Skanska, Boliden och LKAB.

Konkurrenter och konkurrenssituation
Den svenska marknaden är mogen med ett fåtal stora distributörer som dominerar marknaden inom respektive produktsegment. Ahlsell är den enda distributören i branschen som erbjuder djup och bredd inom tre produktsegment. Ahlsell har en marknadsledande ställning inom samtliga produktsegment i Sverige med starkast relativ marknadsposition inom Verktyg & Förnödenheter. Produktområde VVS är det största produktsegmentet och svarar för cirka 40 procent av omsättningen.

Norge

  • Totalmarknaden omsätter nära 50 miljarder svenska kronor varav cirka 70 procent, motsvarande 33 miljarder, går via distributör.
  • Ahlsells marknadsposition är nummer ett eller två inom VVS och tre till fem inom övriga produktsegment.
  • Marknadsandelen är cirka 15 procent.

Marknadsutveckling
Norsk ekonomi visade en svag tillväxt 2016, som en följd av att konjunkturnedgången i den olje- och gasrelaterade industrin också påverkade fastlandsekonomin negativt. Nedgången stabiliserades under året och BNP förväntas att växa med omkring 0,8 procent 2017 och drygt 1,5 procent 2018. Byggsektorn har däremot utvecklats väl under året med ökad tillväxt inom nybyggnation, primärt inom bostäder. Sektorn har drivits av stigande bostadspriser och låga räntor. Investeringar i infrastruktur har legat kvar på en hög nivå.

Kunder
I Norge stod små och medelstora kunder för 30 procent av Ahlsells omsättning. Många installatörer är medlemmar i inköpssamarbeten, vilka stod för 28 procent av försäljningen. Resterande volymer gick till industri och fastighetsförvaltningsbolag. Cirka 25 procent av kunderna köper från fler än ett produktsegment. Exempel på stora kunder är Varme og Bad, Olav Thon Gruppen och Eidsiva.

Konkurrenter och konkurrenssituation
Den norska marknaden är mogen, men har en mer fragmenterad kundbas än Ahlsells övriga marknader. Förekomsten av inköpssamarbeten och kedjor gör dock att konkurrensen är förhållandevis hård. Ahlsell är den enda distributören som har betydande närvaro inom alla tre produktsegment. Den starkaste positionen är inom produktsegmentet VVS.

Finland

  • Totalmarknaden omsätter nära 35 miljarder svenska kronor varav cirka 60 procent, motsvarande 22 miljarder, går via distributör.
  • Ahlsells marknadsposition är mellan nummer tre till fem inom samtliga produktsegment.
  • Marknadsandelen är cirka 11 procent.

Marknadsutveckling
Finsk ekonomi återhämtade sig under 2016 och BNP växte med 1,4 procent. Ekonomin gynnades av låga räntor som bidrog till ökad privatkonsumtion och ökade investeringar. BNP förväntas fortsätta att växa med cirka en procent per år 2017-2018. Byggsektorn visade på en ökad aktivitet drivet av en stor efterfrågan på nya bostäder i växande stadsregioner. Byggandet ökade även utanför bostadssektorn.

Kunder
I Finland stod små och medelstora kunder för cirka 55 procent av Ahlsells omsättning. Cirka 30 procent av kunderna köper från fler än ett produktsegment. Exempel på stora kunder är Saipu, Are, Yara, SSAB och Outokumpu.

Konkurrenter och konkurrenssituation
Den finska marknaden skiljer sig från Sverige och Norge genom att andelen direktförsäljning är högre. Marknaden kännetecknas också av lägre kostnadsläge och lägre bruttomarginaler. Onninen är marknadsledare på den finska marknaden. Deras utbud sträcker sig över flera segment. Ahlsell har sin starkaste position inom produktsegment VVS och satsar på att i första hand bygga stark regional marknadsnärvaro.