Trender och drivkrafter

Trender

Ahlsell har identifierat nedanstående fyra trender som är viktiga för Ahlsells utveckling i ett längre perspektiv.

Urbanisering
Allt fler människor flyttar till städer och fler bostäder, kontor, sjukhus, skolor och annan infrastruktur måste byggas. Ahlsell möter utvecklingen genom att exempelvis utveckla närvaron i tillväxtregioner samt utveckla sortiment och leveransmetoder som möter marknadens behov.

Outsourcing
Samhället blir alltmer specialiserat och företag lejer ut arbetsmoment och tjänster som inte tillhör kärnverksamheten. Utvecklingen gäller även Ahlsells kunder som premierar smidiga lösningar för inköp, lagerhållning, rådgivning, leveranser, betalning och administration. Ahlsell jobbar ständigt med att tillföra mervärden i kunderbjudandet där fokus ligger på att skapa en bättre arbetssituation och totalekonomi för kunden.

Hållbarhets- och miljökrav
Samhället och våra kunder ställer allt högre krav på hållbart företagande och mer hållbara produkter. Utvecklingen påverkar framtida produktsortiment, materialval, transportoch logistiklösningar, avfallshantering och återvinning. Ahlsell ser utvecklingen inom hållbarhet som en affärsmöjlighet. Ahlsell ska vara ledande i branschen både avseende eget miljöavtryck och sortimentets hållbarhet.

Teknikutveckling och digitalisering
Ny teknologi och digitalisering påverkar verksamheten ur många perspektiv. Kundernas inköpsmönster förändras och ökad automation bidrar till ökad produktivitet. Även mängden tekniska installationer i byggnader ökar och införandet av 5G med uppkopplade produkter kommer att driva efterfrågan ytterligare. Ahlsell deltar aktivt i teknikutvecklingen som ger nya verktyg för effektivisering och utvecklingen av kunderbjudandet.

Drivkrafter

Nybyggnation och renovering
Efterfrågan inom nybyggnation och renovering av bostäder (ROT) påverkas bland annat av befolkningsökning, ränteläge samt omsättning av bostäder. För kommersiella lokaler och kontor drivs nybyggnation och renoveringar av omsättningshastighet, vakansgrad, fastighetsbeståndets totala yta och genomsnittlig ålder. Nybyggnation varierar kraftigt över tiden medan ROT-marknaden historiskt sett varit relativt stabil.

Industriell aktivitet
Efterfrågan i industrisegmentet beror till stor del på produktionsnivåer, investeringar och antalet industriarbetare i relevanta sektorer. Efterfrågan relaterad till antal anställda, exempelvis personlig skyddsutrustning, är relativt stabil medan försäljningen, som påverkas av industriproduktionen och investeringsnivån, varierar i större utsträckning.

Infrastruktur
Investeringar i anläggning och infrastruktur drivs generellt av befolkningsökning, urbanisering, ålder på befintlig infrastruktur och offentliga investeringar.