Strategi

Ahlsell 2020 - en långsiktig affärsplan

I arbetet med Ahlsells långsiktiga affärsplan Ahlsell 2020 etablerades förändringsvisionen ONE Ahlsell vars syfte är att skapa en stark koncern med ett gemensamt ramverk.

ONE Ahlsell skapar, i koncernens decentraliserade organisation, tydlighet runt gemensamma mål och grundläggande strategier. Den innebär också ett fördjupat erfarenhetsutbyte och ökat samarbete. Vissa övergripande frågor initieras på koncernnivå men genomförs inom ramen för respektive marknads lokala organisation.

Exempel på koncernövergripande initiativ är Ahlsells satsningar på hållbarhet, affärsstödjande HR, fortsatt utveckling av ett kundorienterat multikanalerbjudande, ökad säljeffektivitet, mer effektiva inköp och utveckling av egna varumärken.

Ahlsells fyra områden för utveckling mot ONE Ahlsell 

 • Ahlsellmodellen
  Ahlsell ska fortsätta att utveckla verksamheten enligt Ahlsellmodellen på samtliga huvudmarknader. Modellen defi nierar erbjudandet till kund samt grundläggande framgångsfaktorer som mervärde, skala, bredd, lokal närvaro och ett starkt affärsstöd.
 • Ahlsell Way
  Ahlsell Way beskriver hur vi arbetar och organiserar oss samt hur vi förhåller oss till varandra och omvärlden. Ahlsell Way omfattar värderingar, ledarskap, hållbarhet, uppförandekoden, processer, styrning och organisation.
 • Lönsam tillväxt
  Lönsam tillväxt skapas genom organisk tillväxt och hög förvärvsaktivitet. Ahlsell ska, utöver marknadstillväxten, driva egna tillväxtinitiativ som tillför nya kundgrupper och sortiment. Förvärv förstärker marknadspositionen och driver tillväxt.
 • Förbättring
  Kontinuerlig förbättring är en prioriterad och naturlig del i vår dagliga verksamhet. Förbättring uppnås genom att avsätta tid och resurser för att löpande identifi era och prioritera förbättringsområden.