Strategi

Vår strategi definierar Ahlsells viktigaste strategiska mål och bygger på källan till Ahlsells konkurrensfördelar - Ahlsellmodellen.

Ambition och strategiska mål
Ahlsell ska vara den ledande distributören till professionella kunder i Sverige, Norge och Finland inom produktsegmenten VVS, El och Verktyg & Förnödenheter.

Vårt kundlöfte är att "göra det enklare att vara proffs" och vi tänker fortsätta att uppfylla det kundlöftet genom att förbättra vårt produktutbud och addera nya kundsegment. Detta innebär ökat fokus på nordisk harmonisering och samarbete, satsning på utveckling av medarbetare och ledare samt ökat utbyte av kommersiella erfarenheter och best-practice. Vi strävar också efter att bli ledande i branschen vad gäller innovation och hållbarhet.

Ahlsellmodellen
Ahlsellmodellen är källan till våra konkurrensfördelar och baseras på fyra byggstenar: brett utbud, lokal närvaro, skalfördelar och värderealisering.

  • Brett produktsortiment: Med mer än 180 000 artiklar i sitt sortiment lever Ahlsell upp till sina kunders höga krav på mångfald när det gäller design, funktion, kvalitet och kostnad. Ahlsell är för närvarande den enda distributören som kan erbjuda ett komplett sortiment inom installationssektorn, och har en stark ställning inom alla produktsegment. På Ahlsell får kunderna tillgång till ett unikt och brett produktsortiment genom en enda kontaktpunkt och distributör.

  • Lokal närvaro: Lokal närvaro har varit en konkurrensfördel för Ahlsell sedan bolagets start 1877. Närheten till kunder och god kunskap om den lokala marknaden skapar långvariga och nära kundrelationer. Lokal närvaro är avgörande för att möta kundernas behov på bästa möjliga sätt. Ahlsell har mer än 200 butiker, med snabb och lättillgänglig service, samt försäljningskontor som tillgängliggör marknadens största produktutbud. Ahlsell bedriver sin verksamhet genom i hög grad självständiga lokala enheter som har ett tydligt eget budgetansvar. Lokala chefer arbetar nära sin kundbas, vilket ger dem möjlighet att optimera kvaliteten på interaktionen med kunderna och att också motivera sina anställda. Fortsatt expansion för Ahlsell närmare fler kunder på nya platser.

  • Skalfördelar: Ahlsells storlek möjliggör spridning av fasta kostnader och ger skalfördelar inom logistik, försäljning (alla säljkanaler) och inköp. Storleken gör att vi kan erbjuda ett attraktivt kunderbjudande och företagets IT-system samt andra stödfunktioner ger tydliga stordriftsfördelar. I centrum av Ahlsells verksamhet finns koncernens högeffektiva logistiksystem med strategiskt placerade och moderna distributionscentraler. Kostnadseffektiv godshantering med liten kapitalbindning och stora volymer, är grunden för en lönsam verksamhet. Utöver den totala skalan är även en stark relativ marknadsandel viktig för konkurrensfördelar på den lokala och nationella marknaden.

  • Värderealisering: Ett kostnadseffektivt affärsstöd, värdebaserat erbjudande och disciplinerad kapitaleffektivitet möjliggör för hög lönsamhet och avkastning på operativt kapital (exklusive immateriella tillgångar) samt attraktiv värderealisering.

Ahlsell 2020
Affärsplanen Ahlsell 2020 stakar ut strategin för hur vi ska uppfylla vårt kundlöfte, arbeta mer effektivt och fortsätta att växa med lönsamhet. Strategin grundar sig på Ahlsellmodellen och att den ska implementeras i våra huvudmarknader. Detta innebär ökad harmonisering av arbetssätt, ökat erfarenhetsutbyte runt affärer och ett mer systematiskt utbyte av best-practice inom koncernen.

Ahlsellmodellen är fullt integrerad i den svenska verksamheten medan den norska och finska verksamheten ännu inte har kunnat skörda modellens fördelar eftersom vissa byggstenar saknats. Implementeringen av Ahlsellmodellen i Norge och Finland är prioriterat och grundläggande för att nå våra övergripande mål.

  • Organisk tillväxt: Syftet med Ahlsells initiativ för organisk tillväxt är att fånga underliggande marknadstillväxt, öka Ahlsells marknadsandel och utöka den adresserbara marknaden genom att nå nya produkt- och kundsegment.

  • Förvärv: Förvärv är en viktig del av vår tillväxtstrategi och Ahlsell utvärderar kontinuerligt potentiella förvärv.

  • Ökad effektivitet: Ahlsell jobbar kontinuerligt med att implementera nya initiativ för en ökad effektivitet för att i sin tur höja bruttomarginalen, sänka driftskostnaderna och minska behovet av rörligt kapital och investeringar.