VD har ordet

På väg mot ett ännu starkare Ahlsell

Framgångsrika tillväxtinitiativ, en stark underliggande marknad och tre förvärv ledde till att vi kunde överträffa våra tillväxt- och resultatmål. Vi passerade också två viktiga milstolpar genom utrullningen av vår strategiska plan Ahlsell 2020 och börsnoteringen i oktober. Sammantaget var 2016 ett mycket starkt år för Ahlsell.

Ahlsells utveckling 2016 var mycket positiv. Vi ökade både försäljning och resultat på samtliga tre huvudmarknader. Årets framgångar bygger på engagerade medarbetare som utifrån Ahlsellmodellen har tagit tillvara goda marknadsförhållanden och stärkt våra positioner. Omsättningen ökade sammanlagt med nio procent, varav den organiska tillväxten stod för merparten. Vår organiska tillväxt bygger på framgångsrika marknadssatsningar, fortsatt utveckling av tillväxtinitiativ, internt förbättringsarbete samt goda marknadsförhållanden.

Även resultatet, mätt som justerad EBITA, var det bästa hittills och ökade med 13 procent jämfört med 2015. Vi förbättrade också EBITA-marginalen, trots en något sämre bruttomarginal under andra halvåret.

Stärkta positioner på samtliga tre huvudmarknader
Den svenska verksamheten stärkte sin marknadsposition och ökade omsättningen med elva procent under året. Gynnsamma marknadsförutsättningar, tillväxtinitiativ, internt förbättringsarbete samt tre förvärv har samtliga bidragit till den positiva utvecklingen. Under året fortsatte de riktade satsningarna på bygg, belysning och personlig skyddsutrustning vilka också gav god utväxling. Vi fick även positiv effekt av vidareutvecklingen av butikskonceptet och vår nya e-handelslösning.

I Norge stabiliserades efterfrågan inom den olje- och gasrelaterade industrin och omställningen i ekonomin bidrog till ökad tillväxt inom områden som exempelvis bostäder, havsbruk och infrastruktur. Sammantaget gynnades vi av marknadsutvecklingen och den norska verksamheten levererade både ökad tillväxt och förbättrat resultat, samtidigt som vi under året genomförde stora organisationsförändringar. En ny ledning och övergång till en matrisorganisation har tillsammans med personalförändringar skapat en mer resultatorienterad organisation. I ljuset av fjärde kvartalets positiva utveckling är resultatet av förändringarna lovande.

Den finska verksamheten hade även den en positiv utveckling och ökade omsättningen med tio procent. Verksamheten gynnades av en återhämtning i marknaden, driven av ökat byggande och en något starkare industrisektor. Under året har fokus legat på att stärka våra marknadspositioner inom VVS och El. Vi har också arbetat med att utveckla säljorganisationen, bredda produktutbudet samt förstärka butiksnätet med fler fullsortimentsbutiker och en ökad närvaro i Helsingforsregionen.

Övriga verksamheter, som motsvarar tre procent av omsättningen, uppvisade en mer varierad utveckling. I Danmark låg försäljning och resultat kvar på en tillfredsställande nivå, medan Estland, Polen och Ryssland präglades av fortsatt utmanande marknadsförhållanden. 

Ny affärsplan och förändringsvision
Vår uppdaterade strategiska plan Ahlsell 2020 rullades ut i mars 2016. Planen innebär ökat fokus på samarbete inom koncernen och målmedvetet genomförande av Ahlsellmodellen i hela verksamheten. Genom en mix av egna tillväxtinitiativ och förvärv ska vi bygga vidare på vårt breda erbjudande och de konkurrensfördelar som det ger. En ny och viktig del av affärsplanen är förändringsvisionen ONE Ahlsell, som syftar till att vi ska arbeta mer enhetligt inom koncernen och genom ökat samarbete dra nytta av all den kompetens och erfarenhet som finns i organisationen. 

Ahlsell tillbaka på börsen
Den 28 oktober fick jag förmånen att öppna handeln på Nasdaq Stockholm och se de första avsluten i Ahlsellaktien. Börsnoteringen innebär ökad publicitet, vilket jag hoppas ska stärka varumärket hos kunder, på arbetsmarknaden och på kapitalmarknaden.

Förvärv som stärker vår position
Förvärv är en väsentlig del i Ahlsells affärsmodell och tillväxtstrategi. Under 2016 har vi sett över förvärvsorganisationen och kopplat den ännu närmare till den operativa verksamheten, vilket ökat aktiviteten och medfört att listan över potentiella objekt vuxit. 2016 genomförde vi tre förvärv med en sammanlagd årsomsättning om cirka 600 miljoner kronor. Förvärven stärker vår position i sydvästra Sverige och rustar oss för det "Västsvenska paketet" och kommande stora infrastruktursatsningar i regionen.

Det är alltid nära till Ahlsell
Vår webbutik som byggdes om inför 2016 har under året fortsatt att utvecklats för att stärka kundupplevelsen och erbjudandet. Inte minst i Finland har vi sett en stark utveckling för vårt e-handelskoncept. Efter detta år kan vi konstatera att de olika säljkanalerna både kompletterar och driver varandras försäljning.

Ökat fokus på HR
I affärsplanen Ahlsell 2020 identifierades HR som ett strategiskt fokusområde och en nyckel till framgång. Ahlsells HR-funktion ska bidra till att utveckla ledarskap och kompetensutveckling samt stötta chefer och ledare vid rekrytering och övrigt HR-arbete. Under året har verksamheterna i Sverige, Norge och Finland påbörjat ett arbete för att skapa en gemensam plattform för ledarskap, utbildning och utveckling av ett starkt varumärke som arbetsgivare. Målet är att behålla och attrahera engagerade medarbetare med känsla för entreprenörskap.

Branschledande inom hållbarhet
Ahlsells vision är att vara branschledande inom hållbarhet och ta ett tydligt ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Hållbart företagande innebär arbete i flera dimensioner. Bland annat arbetar vi för att få fram mer hållbara produkter, att göra ansvarsfulla inköp och att minimera vårt eget miljöavtryck. Ansvarsfulla inköp innebär ansvarsfull produktion, vilket vi når med en tydlig uppförandekod, säkra system för bedömningar av leverantörer och deras produktion samt kontinuerliga revisioner. Vår uppförandekod bygger på principerna i standarden ISO 26000 och beskriver minimikraven för både vårt eget agerande och våra leverantörers sätt att driva sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Under 2016 flyttade vi hållbarhetsfrågorna till koncernnivå, tog fram en koncernövergripande strategi och inledde arbetet med en hållbarhetsrapport.

Framtidsutsikter: Ökat värde med ONE Ahlsell
Under 2017 ska vi fortsätta att utveckla våra verksamheter samt stärka vår position och vårt varumärke på samtliga marknader. Samtidigt ska vi driva en hållbar utveckling i branschen. Vi förväntar oss fortsatt goda marknadsförhållanden och jag är övertygad om att vi ännu inte har sett den fulla effekten av vårt interna förbättringsarbete. Sammantaget ser jag att vårt strategiska arbete leder till ökat värdeskapande för kunder, medarbetare, leverantörer och därigenom även för våra aktieägare. När det går bra för våra kunder går det bra även för Ahlsell och därför arbetar vi ständigt för att stärka våra kunders konkurrenskraft.

Stockholm i mars 2017
Johan Nilsson
Vd och koncernchef, Ahlsell AB