Aktiekapital och historik

Beslutsdatum Datum för registrering hos Bolagsverket Transaktion Not Förändring i antal aktier Totalt antal aktier Förändring i aktiekapitalet (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK)
01-Feb-12 01-Feb-12 Bildande   50 000 50 000 50 000 50 000 1
04-Maj-12 24-Maj-12 Nyemission   Totalt: 78 625 000 78 675 000 78 625 000 78 675 000 1
        Stamaktier A1: 64 000 000        
        Stamaktier A2: 5 820 750        
        Preferensaktier: 8 804 250        
04-Mar-13 28-Mar-13 Nyemission   Totalt: 244 387 78 919 387 244 387 78 919 387 1
        Stamaktier A2: 97 265        
        Preferensaktier C: 147 122        
18-Dec-13 23-Dec-13 Nyemission   Totalt: 461 159 79 380 546 461 159 79 380 546 1
        Stamaktier A2: 183 539        
        Preferensaktier D: 277 620        
06-Okt-16 11-Okt-16 Aktiesplit (1:4) 1 Totalt: 238 141 638  317 522 184 0 79 380 546 0,25
        Stamaktier A1: 192 150 000 Stamaktier A1: 256 200 000      
        Stamaktier A2: 18 304 662 Stamaktier A2: 2 4406 216      
        Preferensaktier B: 26 412 750 Preferensaktier B: 35 217 000      
        Preferensaktier C: 441 366 Preferensaktier C: 588 488      
        Preferensaktier D: 832 860 Preferensaktier D: 1 110 480      
27-Okt-16 28-Okt-16 Indragning av samtliga preferensaktier 2 -36 915 968 280 606 216 -9 228 992 70 151 554 0,25
27-Okt-16 28-Okt-16 Fondemission 3 0 280 606 216 9 228 992 79 380 546 0,28
27-Okt-16 28-Okt-16 Omstämpling av aktier 4 0 280 606 216 0 79 380 546 0,28
27-Okt-16 28-Okt-16 Kvittningsemission 5 153 614 345 434 220 561 43 455 882 122 836 427 0,28
27-Okt-16 28-Okt-16 Apportemission 6 2 081 626 436 302 187 588 870 123 425 298 0,28
         

1)  En aktiesplit har genomförts i syfte att erhålla ett lämpligt antal aktier i Bolaget.
2)  Samtliga preferensaktier dras in till marknadsvärde.
3)  Simultant med indragningen kommer Bolaget att besluta om en fondemission med medel från fritt eget kapital i syfte att hålla aktiekapitalet intakt.
4)  Samtliga aktier omstämplas till aktier av ett och samma slag (stamaktier) genom registrering av ny bolagsordning som endast tillåter ett aktieslag.
5)  Aktieägarlån plus värdet från indragning av preferensaktier (den fordran som uppstår i samband med indragning av preferensaktier) som innehas av Huvudaktieägaren kommer att kvittas mot nyemitterade stamaktier i Bolaget.
6)  Minoritetsaktieägarna kommer tillskjuta preferensaktiernas tidigare värde som vid detta tillfälle utgörs av en fordran på Bolaget (som innehas av ett gemensamt holdingbolag som förvärvas av Bolaget i samband med emissionen) i utbyte mot nyemitterade aktier i Bolaget.