Finansiell översikt

  

2018

2017

2018

2017

MSEK om inget annat anges

okt-dec

okt-dec

jan-dec

jan-dec

Försäljningsmått

 

 

 

 

Nettoomsättning

8 616

7 606

31 291

27 484

Tillväxt, %

13%

10%

14%

12%

Organisk tillväxt, %

8%

11%

7%

9%

Resultatmått

 

 

 

 

Rörelseresultat (EBIT)

571

620

2 138

2 043

EBITA

668

709

2 520

2 394

Justerad EBITA

705

709

2 587

2 405

EBITDA

723

753

2 721

2 562

Justerad EBITDA

760

753

2 788

2 573

Marginalmått

 

 

 

 

EBIT-marginal, %

6,6%

8,1%

6,8%

7,4%

EBITA-marginal, %

7,8%

9,3%

8,1%

8,7%

Justerad EBITA-marginal, %

8,2%

9,3%

8,3%

8,8%

Kassaflödesmått

 

 

 

 

Periodens kassaflöde

125

683

-49

86

Operativt kassaflöde

1 476

1 385

2 201

1 991

Operativt kassaflöde / EBITDA (cash conversion)

 

 

81%

78%

Kapitalstruktur

 

 

 

 

Kassa

1 248

1 295

1 248

1 295

Nettoskuld

6 684

6 742

6 684

6 742

Nettoskuld / Justerad EBITDA

 

 

2,4

2,6

Skuldsättningsgrad, ggr

 

 

0,7

0,7

Soliditet, %

 

 

38%

36%

Rörelsekapital (genomsnittligt)

3 391

2 784

3 125

2 429

Rörelsekapital vid periodens utgång

2 947

2 483

2 947

2 483

Operativt kapital (genomsnittligt)

17 410

16 193

17 088

15 890

Operativt kapital exkl. immateriella anl.tillgångar (genomsnittligt)

4 241

3 617

3 983

3 277

Avkastning

 

 

 

 

Avkastning på operativt kapital, %

 

 

13%

13%

Avkastning på operativt kapital (exkl. immateriella anl.tillg.), %

 

 

63%

73%

Avkastning på eget kapital, %

 

 

17%

17%

Avkastning på rörelsekapital %

 

 

81%

99%

Aktien

 

 

 

 

Antal utestående aktier vid periodens utgång (tusental)

436 302

436 302

436 302

436 302

Antal utestående aktier, netto efter återköp, (tusental)

429 302

436 302

429 302

429 302

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier netto efter återköp, före utspädning (tusental)

429 302

432 724

429 302

435 415

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier netto efter återköp, efter utspädning (tusental)

429 481

432 724

429 871

435 428

Resultat per aktie före utspädning, SEK

0,89

1,07

3,68

3,28

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

0,89

1,07

3,68

3,28

Övrigt

 

 

 

 

Antal anställda vid periodens utgång

 

 

5 724

5 471