Finansiella mål

Ahlsells styrelse har antagit följande finansiella mål på medellång sikt och andra mål som anger grunderna till affärsplanen vilken antar fortsatt tillväxt inom den adresserbara distributionsmarknaden i Norden stärkt av framgångsrika organiska tillväxtalternativ, förvärv samt effektivitetsinitiativ.

Försäljningstillväxt
Mål: Uppnå en omsättningstillväxt mellan 2-3 procentenheter över marknadstillväxten genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.

Utfall 2017 - Ahlsell överträffade målet. Nettoomsättningen ökade med 12%, vilket är 5 procentenheter över den uppskattade genomsnittliga marknadstillväxten för perioden.

EBITA-marginal
Mål: Kontinuerlig ökning av den justerade EBITA-marginalen.

Utfall 2017 - Ahlsell mötte målet. Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 8,8%, vilket är 0,1 procentenheter bättre än 2016.

Kassagenerering
Mål: Att över tid ha en genomsnittlig kassagenerering (cash conversion rate) om cirka 90%. Cash conversion rate: Operativt kassaflöde/EBITDA.

Utfall 2017 -  En stark tillväxt och ett förstärkt fokus på leveranskapacitet till kund ökade lagervärdena under det sista halvåret vilket gjorde att Ahlsells kassagenerering uppgick till 78%.

Nettoskuld/justerad EBITDA
Mål: Nettoskuld/justerad EBITDA ska uppgå till 2,0–3,0. Kapitalstrukturen ska säkerställa en en solid finansiell ställning och samtidigt möjliggöra strategiska initiativ.

Utfall 2017 -  Tack vare en starkt kassagenererande verksamhet har Ahlsell lyckats att sänka nettoskuldsättningen, trots flera förvärv. Nettoskulden uppgick per balansdagen till 2,6 gånger justerad EBITDA.

Utdelningspolicy
Mål: Betala en utdelning som motsvarar 40-60% av nettovinsten. Utdelningen ska ta förvärv, företagets finansiella ställning, kassaflöde och framtida tillväxtmöjligheter i beaktande.

Utfall 2017 - Ahlsells styrelse föreslår en utdelning om 1,65 SEK per aktie. Eftersom Ahlsell noterades hösten 2016 är detta den första helårsutdelningen till aktieägarna.

 

 

Ahlsells finansiella mål som anges ovan utgör framåtblickande information som omfattas av stor osäkerhet. De finansiella målen baseras på ett antal antaganden rörande bland annat utvecklingen av Ahlsells bransch, verksamhet, verksamhetsresultat och finansiella ställning. Ahlsells verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, samt utvecklingen för den bransch och den makroekonomiska miljö i vilken Ahlsell verkar, kan skilja sig väsentligt och bli sämre än vad Ahlsell antog när de finansiella målen ovan sattes upp. Som en följd därav omfattas Ahlsells förmåga att nå de finansiella målen av osäkerhet och eventualiteter, varav vissa är utanför Koncernens kontroll, och det finns ingen garanti för att Ahlsell kan nå målen eller att Ahlsells finansiella ställning eller rörelseresultat inte kommer att skilja sig väsentligt från de finansiella målen.