Offentligt uppköpserbjudande

Uppdatering 2019-04-08

Advokat Magnus Nedström har utsetts att representera resterande aktieägare som god man i tvångslösenförfarandet. Vid eventuella frågor finns hans kontaktuppgifter här.

Uppdatering 2019-03-06

Den 6 mars 2019 är sista dagen för handel i aktien för Ahlsell. Aktieägare som fortfarande har aktier efter detta datum kommer att få sina aktier tvångsinlösta.

Nästa steg: De aktieägare som är minoritetsägare kommer att få en god man utsedd, som ska företräda dem gemensamt mot CVC (den nya ägaren). Så snart en sådan finns på plats kommer processen med tvångsinlösen påbörjas. Alla eventuella frågor om hur lång tid en sådan process tar, vilket pris som aktierna betingar och övriga frågor, kommer den gode mannen att kunna svara på. Ett innehav i Ahlsell kommer att ligga "låst" till dess processen är klar.

Uppdatering 2019-02-13

Efter uppköpserbjudandet kontrollerar Quimper AB (CVC) 93,9% av aktierna i Ahlsell.

Här finns länk till CVCs pressmeddelande.

Här finns meddelandet till innehavarna av obligationer emitterade av Ahlsell inom ramen för MTN-programmet.

 

Uppdatering 2019-01-28

Uttalande från styrelsen för Ahlsell med anledning av Quimpers offentliga kontanterbjudande

Styrelsen för Ahlsell AB (publ) (”Ahlsell” eller ”Bolaget”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Ahlsell att acceptera Quimpers offentliga erbjudande.

Kommentar från Satu Huber, styrelseledamot i Ahlsell och ordförande i den oberoende budkommittén

”Tillsammans med finansiella och legala rådgivare har vi gjort en omfattande analys för att säkerställa att vi agerar i företagets och aktieägarnas bästa intresse. Utöver en rent finansiell analys har vi kontaktat ett flertal potentiella budgivare, såväl industriella som finansiella. Styrelsen har fullt förtroende för ledningens förmåga att utifrån bolagets position och strategi skapa långsiktigt aktieägarvärde, varför även olika alternativ att utveckla Ahlsell som självständigt bolag har beaktats. Slutsatsen av vårt intensiva arbete är att erbjudandet är skäligt och vi står enhälligt bakom beslutet att rekommendera budet på 55 kronor.”

Mot denna bakgrund rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna i Ahlsell att acceptera Erbjudandet.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol. Detta uttalande har upprättats i en svensk och en engelsk version. Vid eventuella avvikelser mellan den svenska och den engelska versionen ska den svenska versionen äga företräde.

Stockholm den 28 januari 2019
Ahlsell AB (publ)
Styrelsen

Här finns pressmeddelandet samt Nordeas värderingsutlåtande.

---------------------------------------------------------

2018-12-11

Quimper AB, ett privat aktiebolag som varit eller kommer att vara indirekt investerat av CVC Funds, meddelade morgonen den 11 december 2018 om ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Ahlsell AB (publ) om att förvärva samtliga aktier i Ahlsell till Quimper till ett pris av 55,00 kronor per aktie, samtidigt som det anges att priset inte kan ökas.

De oberoende styrelseledamöterna i Ahlsell ABs styrelse kommer i enlighet med regelverket att meddela sitt yttrande angående erbjudandet senast två veckor innan slutdatumet för acceptfristen för budet. Acceptfristen beräknas påbörja den 20 december 2018 och löpa ut den 11 februari 2019.

Kort sammanfattning av erbjudandet:

  •  Quimper erbjuder 55,00 kronor kontant per Ahlsell-aktie. Det totala värdet av erbjudandet, baserat på de 326.723.864 aktier i Ahlsell som inte direkt eller indirekt ägs av Quimper eller närstående, uppgår till cirka 17 970 MSEK.
  •  Priset som erbjuds för aktierna utgör en premie på 32,5% till slutkursen för aktierna den 10 december 2018 (sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet).
  •  Ytterligare information om erbjudandet: www.quimperbidco.com

Du hittar Ahlsell ABs pressmeddelande här.

2018-12-14 - Oberoende budkommitté

Till följd av det offentliga erbjudande till aktieägarna i Ahlsell AB (publ) som lämnades av Quimper AB, ett privat aktiebolag som varit eller kommer att vara indirekt investerat av CVC fonder, den 11 december 2018 har styrelsen inom sig utsett en oberoende budkommitté (budkommitté).

Den oberoende budkommittén kommer att företräda bolaget i samband med erbjudandet och består av styrelseledamöterna Satu Huber (budkommitténs ordförande), Magdalena Gerger, Susanne Ehnbåge och Terje Venold.

”Jag ser fram emot att leda budkommitténs arbete och kommer inom kort att kunna presentera vilka finansiella rådgivare som vi valt. Vi kommer att bedriva vårt arbete noggrant och verka för alla aktieägares bästa. Vi kommer att återkomma med vårt uttalande i god tid, senast två veckor, före acceptperiodens slut.”, säger Satu Huber.

Satu Huber har varit styrelseledamot i Ahlsell AB sedan 2016 och är verksam som VD för Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo i Finland, med cirka 23 miljarder Euro i förvaltat kapital.

Styrelseledamöterna Sören Vestergaard-Poulsen, Gustaf Martin-Löf och Peter Törnquist anses jäviga i egenskap av anställda i eller rådgivare till CVC Capital Partners och kommer därför inte delta i Ahlsells styrelses handläggning av frågor som rör erbjudandet. Kenneth Bengtsson, Styrelseordförande och Johan Nilsson, styrelseledamot och VD för Ahlsell AB har beslutat att avstå från att delta i styrelsens behandling av frågor relaterade till erbjudandet för undvikande av potentiell intressekonflikt enligt take-over reglerna. Detta till följd av att de har investerat i CVC fonder som indirekt har, eller kommer att, investera i Quimper AB. Kenneth Bengtsson och Johan Nilsson är fortsatt oberoende till CVC enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Hela pressmeddelandet om budkommittén finns här.

2018-12-19 - Ahlsells oberoende budkommitté utser rådgivare

Budkommittén har utsett Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Advisory & ECM (“Nordea”) som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB som legal rådgivare. Rådgivarna kommer att bistå kommittén i dess utvärdering av erbjudandet och Nordea kommer att avge ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion). Budkommittén komer att göra en fullständig strategisk granskning.

Vem är Satu Huber?


Satu är sedan 2016 styrelseledamot hos Ahlsell och numera också ordförande i den oberoende budkommittén. Jag fick chansen att lära känna henne bättre genom en intervju och är mycket imponerad av denna lugna, kompetenta och ödmjuka kvinna. Läs hela intervjun nedan.

/Karin Larsson, Head of IR, Ahlsell AB 
2018-12-17


Hej Satu, du har nyligen fått förtroendet att leda budkommittén på Ahlsell, vilket är ett viktigt uppdrag. Då många är nyfikna på dig skulle jag uppskatta om du lite kort kunde berätta om dig själv. Vem är du?

Jag är VD för Arbetspensionsbolaget Elo och har arbetat i pensionsbranschen i mer än tio år. Tidigare har jag varit VD för Finansbranschens Centralförbund, divisionschef på Statskontoret för Finansiering och innan dess tillbringade jag 16 år i finansbranschen i både London och Helsingfors. Jag är 60 år och lever med min make Thomas i Helsingfors, Finland. Vi har tre vuxna barn.

Du sitter i flera styrelser, vilka och vad är det som avgör om du antar ett uppdrag eller inte?

Eftersom jag arbetar heltid som VD har jag för närvarande bara ett betydande styrelsearbete parallellt med mitt dagliga jobb. Det är Ahlsell. Jag har suttit i YITs styrelse under nio år, i Finnairs cirka sex år och tidigare i Metso, Hex (till fusionen med OMX) och Boliden AB. När jag antar ett styrelseuppdrag är viktigt för mig att jag kan bidra med min kunskap och erfarenhet. Varje styrelseposition har också ökat min kompetens, vilket jag har kunnat dra nytta av i mitt dagliga arbete och i övriga styrelseuppdrag.

Sedan 2016 sitter du i Ahlsells styrelse, vad är det som fascinerar dig mest med bolaget Ahlsell?

Ahlsell är ett fint och välskött bolag. Det är alltid ett nöje att vara engagerad i Ahlsells styrelses arbete och samarbeta med en kompetent ledningsgrupp. Företagskulturen är god och det är positivt att Ahlsell satsar mycket på att utveckla ESG-arbetet. På Ahlsell är det en ”naturlig del i verksamheten”, vilket gör att det finns mycket bra som händer. Det är en komparativ fördel!

Utöver ditt uppdrag på Ahlsell har du en viktig position som VD på Elo Mutual Pension Insurance Company, kan du kort berätta om bolaget och vad som är det bästa med din roll på bolaget?

Elo är ett av de stora privata pensionsbolagen i Finland. Vi sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet för arbetstagare och företagare i kundföretagen. Elo bildades genom en fusion mellan LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia 2014. Elos premieinkomst är cirka 3 miljarder euro och sysselsätter cirka 500 yrkesutbildade inom arbetspensionsförsäkringsbranschen.

Jag uppskattar att mitt jobb betyder mycket för samhället. Fastän vi är en del av privata sektorn är vi också en del av det finska socialskyddssystemet. Förutom att vi tar hand om ungefär 700 000 människors pensionsskydd så främjar vi även arbetsförmågan i våra kundföretag och bidrar till tillväxt genom finansieringstjänster.

Vad är viktigt för dig i ditt ledarskap?

Jag uppskattar öppenhet, samarbete och nyttjande av samtliga resurser i bolaget för att uppnå strategiska och årliga målsättningar. Jag försöker driva en företagskultur där man oberoende av ställning skall kunna på ett konstruktivt sätt ifrågasätta processer och tillvägagångssätt i bolaget.

Hur ser du på det nya uppdraget ”ordförande i den oberoende budkommittén”?

Jag uppskattar att jag har valts till det här uppdraget och är glad att jag kan använda min erfarenhet som jag har fått i flera revisionskommittéer, Finlands Statskontor (som fungerar som Riksgäldskontoret i Sverige) och i mitt arbete med investeringsbanker.

Hur ser arbetsprocessen ut för er budkommittén? Vad är nästa steg?

Kommitténs första uppdrag är att söka finansiella och legala rådgivare för att säkerställa att vi har den kompetens vid vår sida som leder till den bästa rekommendationen. Nu kommer vi alla att arbeta gemensamt för att utvärdera budet.

Har du varit med om liknande arbete och budprocesser tidigare?

Då CVC redan äger drygt 25% av bolaget så är detta en något ovanlig process. Så just denna erfarenhet har jag inte sedan tidigare.

När kan våra ägare förvänta sig ett yttrande från kommittén om det bud som getts?

Så snart som möjligt, men inte senare än senast två veckor innan slutdatumet för acceptfristen för budet. Acceptfristen löper från och med den 20 december 2018 till och med den 11 februari 2019.

Tack snälla Satu för att du har tagit dig tid. Lycka till med arbetet i kommittén!