Risker och riskhantering

All affärsverksamhet är förenad med risker. En effektiv riskhantering kan leda till möjligheter och värdeskapande, medan risker som inte hanteras på rätt sätt kan leda till skador och förluster.

Förmågan att identifiera, utvärdera, hantera och övervaka risker är central för Ahlsells verksamhet. Ahlsell utvärderar sina risker på kort och lång sikt. Ahlsell har ett etablerat ramverk för risk vilket inkluderar identifiering, analys, kategorisering och hantering av risk. Chefen för internkontroll ansvarar för koncernens övergripande riskprocess och rapporterar till koncernledning och styrelsen.

De risker som redovisas nedan är de risker som Ahlsell bedömer kan har störst påverkan på Ahlsell.

 • KONJUNKTUR 
  Aktivitet inom byggsektorn, dels i form av nybyggnation men även i form av service och underhåll samt reparationer, samt om- och tillbyggnader (ROT) är den enskilt viktigaste drivkraften för Ahlsells försäljningsutveckling. En svagare konjunktur med en svagare byggsektor påverkar Ahlsells försäljning negativt.

  Riskhantering - Ahlsell verkar i flera geografiska marknader mot kunder som både differentierar sig i storlek och bransch. Detta gör Ahlsell mindre känsligt för konjunktursvängningar.

 • TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV
  Förvärv utgör en central del i Ahlsells strategi för tillväxt. Förvärvsprocessen kan vara förenad med svårigheter både när det gäller att slutföra förvärv och integrera förvärven i verksamheten för att uppnå förväntade synergier. Bristfälligt genomförda förvärv där förväntade värden inte uppnås kan påverka Ahlsell negativt.

  Riskhantering - Ahlsell har en etablerad koncernfunktion som kontinuerligt identifierar, utvärderar och genomför förvärv. Integrering av förvärven sker under ledning av integrationsansvarig.Ahlsells immateriella tillgångar är kontinuerligt föremål för en nedskrivningsprövning och granskning. Eventuell nedskrivning görs så fort nedskrivningsbehov föreligger.

 • LAGER OCH LOGISTIK
  Ahlsells centrallager utgör navet i hela koncernens distributionskedja. Om centrallagren eller distributionen på något sätt skulle drabbas av avbrott påverkar det Ahlsell negativt.

  Riskhantering - Ahlsell arbetar kontinuerligt med underhåll och översyn av skyddet kring sina logistikcenter. Ahlsell arbetar även kontinuerligt med översyn av distributionskedjan för att säkerställa effektivitet och kapacitet.

 • IT
  Ahlsell är i stor utsträckning beroende av en fungerande IT-miljö. En sämre fungerande IT-miljö på grund av t.ex. externa IT-attacker på Ahlsell eller dess IT-leverantörer skulle snabbt få en negativ påverkan på Ahlsells resultat.

  Riskhantering - Ahlsell arbetar kontinuerligt med underhåll och översyn av IT-säkerheten. Skyddet prövas löpande genom tester. Ahlsell eftersträvar långa samarbeten och avtal med samtliga externa leverantörer. 

 • INFORMATIONSSÄKERHET
  Ramverket för ITIL (Information Technology Infrastructure Library) används vid förändringar i affärskritiska system och incidenthantering.

  Riskhantering - Ahlsell har höga krav på informationssäkerhet, integritet och öppenhet och vi prioriterar att skydda och hantera data i enlighet med godkända standarder. 

 • ANSVARSFULLA INKÖP
  Ahlsell har ett stort antal leverantörer med tillverkning runt om i världen. Ahlsells kunder ställer allt högre krav på Ahlsell och Ahlsells leverantörers ansvarstagande. Leverantörerna åtar sig att följa Ahlsells uppförandekod. Om Ahlsell brister i kontrollen av sina leverantörer finns risk för negativ påverkan på Ahlsells anseende.

  Riskhantering -  För att identifiera leverantörer med goda förutsättningar att efterleva uppförandekoden genomförs utvärdering av leverantörens hållbarhetsarbete innan avtal tecknas. Resultatet följs upp på olika sätt, exempelvis genom besök på plats eller uppdaterade utvärderingar.

 • AFFÄRSETIK
  Att upprätthålla Ahlsells anseende är en nyckelfaktor för verksamhetens framgång. Ahlsells agerande ska i alla lägen, oavsett land eller marknad, kännetecknas av ansvar och respekt för kunder, leverantörer och andra affärspartners. Faktiska eller misstänka oetiska affärsmetoder kan skada Ahlsell negativt.

  Riskhantering - Ahlsell har tydliga policyer och riktlinjer för vad som är god affärsetik. Utbildning, anpassad till olika personalkategorier, sker kontinuerligt inom affärsetik. Eventuella avsteg från god affärsetik hanteras omgående av ansvarig chef och Chef Internkontroll.

 •  FINANSIELLA RISKER
  Ahlsell är via sin verksamhet och finansiering exponerat för ett antal finansiella risker. Dessa risker avser refinansiering, ränta, valuta, kredit och likviditet. Bland annat kan en negativ utveckling på den finansiella marknaden, såsom en höjd räntenivå, påverka Ahlsell negativt.

  Riskhantering - Ahlsells Finanspolicy anger hur Ahlsells finansiella risker ska hanteras. Policyn anger att:

  • Låneportföljen per valuta ska prognostiserade EBITDA eller operativa kassaflöde per valuta.

  • Ahlsell gör i regel inga säkringar kopplade till inköp i utländsk valuta. Group Treasurer och Ekonomidirektören har dock mandat att göra detta vid behov.
  • 20-50% av koncernens låneportfölj inklusive räntederivat ska löpa till fast ränta.
  • Koncernens likviditetsreserv ska uppgå till minst 5% av koncernens årliga nettoomsättning.
  • Ingen enskild facilitet ska ha mindre än 1 år till förfall utan att arbetet kring refinansiering är påbörjat. Snittförfallotiden för koncernens faciliteter ska vara minst 1,5 år.
  • Ahlsells kreditpolicy anger riktlinjer för att försäljningen sker till kunder med lämplig kreditbakgrund, samt att kreditbeslut fattas av personer med rätt behörighet.

 • SKATT
  Ahlsellkoncernen beskattas i de jurisdiktioner där den bedriver verksamhet och har dotterbolag. Ahlsells tolkning och bedömning av skattesituationen kan bli föremål för skatterevisioner och potentiella omprövningar.

  Riskhantering - Ahlsell har såväl lokala funktioner som en stödjande koncernfunktion för att hantera korrekt hantering av skatt. I komplexa skattefrågor tar Ahlsell alltid hjälp av tredje part.