Mål 2020

Ansvarsfulla Inköp

Samtliga leverantörer ska uppfylla kraven i vår Uppförandekod

Alla* leverantörer Ahlsell samarbetar med förbinder sig att leva upp till de krav vi ställer i vår Uppförandekod.

Egna varumärken
För att säkerställa produktionen för våra egna varumärken har vi kontor i Guangzhou, Kina och lokala kontrollanter på plats. Marknaden ska kunna vara säker på att Ahlsell uppträder med största integritet ekonomisk, miljömässig och samhällelig hållbarhet. 

Varuleverantörer
För att få leverera varor till Ahlsells butiker krävs att leverantören godkänns i en leverantörsbedömning. Eftersom kraven ständigt blir tuffare genomförs bedömningen med löpande intervall. Vi har dessutom ett eget definierat mål för att följa upp koncernens största leverantörer.

Material för eget bruk
När det kommer till inköp av material och tjänster för eget bruk – såsom transporter, energi, förpackningar etc – har vi samlat våra rutiner i en verksamhetsmanual som säkerställer att alla inom Ahlsell jobbar på samma systematiska sätt mot kraven i våra policys när man utvärderar och bedömer en potentiell leverantör.

*   Alla leverantörer där Ahlsell köper för mer än 150 000 kr


Utfall 2018

76 % av alla leverantörer har följts upp gällande kravet att följa vår uppförandekod.