Finansiell översikt

 

2018

2017

2018

2017

Rullande

Helår

MSEK om inget annat anges

jul-sep

jul-sep

jan-sep

jan-sep

12 mån

2017

Försäljningsmått

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

7 458

6 492

22 675

19 879

30 281

27 484

Tillväxt, %

15%

10%

14%

12%

 

12%

Organisk tillväxt, %

7%

10%

7%

9%

 

9%

Resultatmått

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat (EBIT)

524

510

1 566

1 423

2 186

2 043

EBITA

620

597

1 852

1 685

2 560

2 394

Justerad EBITA

650

597

1 882

1 697

2 590

2 405

EBITDA

671

640

1 998

1 808

2 752

2 562

Justerad EBITDA

701

640

2 028

1 820

2 782

2 573

Marginalmått

 

 

 

 

 

 

EBIT-marginal, %

7,0%

7,8%

6,9%

7,2%

7,2%

7,4%

EBITA-marginal, %

8,3%

9,2%

8,2%

8,5%

8,5%

8,7%

Justerad EBITA-marginal, %

8,7%

9,2%

8,3%

8,5%

8,6%

8,8%

Kassaflödesmått

 

 

 

 

 

 

Periodens kassaflöde

-225

-344

-174

-597

509

86

Operativt kassaflöde

89

-128

725

606

2 110

1 991

Operativt kassaflöde / EBITDA

 

 

 

 

77%

78%

Kapitalstruktur

 

 

 

 

 

 

Kassa

1 126

612

1 126

612

1 126

1 295

Nettoskuld

8 104

7 531

8 104

7 531

8 104

6 742

Nettoskuld / Justerad EBITDA

 

 

 

 

2,9

2,6

Skuldsättningsgrad, ggr

 

 

 

 

0,8

0,7

Soliditet, %

 

 

 

 

36%

36%

Rörelsekapital (genomsnittligt)

3 576

2 739

3 170

2 416

3 153

2 429

Rörelsekapital vid periodens utgång

3 835

3 085

3 835

3 085

3 835

2 483

Operativt kapital (genomsnittligt)

17 804

16 171

17 158

15 889

17 025

15 890

Operativt kapital exkl. immateriella anl.tillgångar (genomsnittligt)

4 521

3 607

4 049

3 277

4 031

3 277

Avkastning

 

 

 

 

 

 

Avkastning på operativt kapital, %

 

 

 

 

13%

13%

Avkastning på operativt kapital (exkl. immateriella anl.tillg.), %

 

 

 

 

64%

73%

Avkastning på eget kapital, %

 

 

 

 

18%

17%

Avkastning på rörelsekapital %

 

 

 

 

81%

99%

Aktien

 

 

 

 

 

 

Antal utestående aktier vid periodens utgång (tusental)

436 302

436 302

436 302

436 302

436 302

436 302

Antal utestående aktier, netto efter återköp, (tusental)

429 302

436 302

429 302

436 302

429 302

429 302

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier netto efter återköp, före utspädning (tusental)

429 302

436 302

429 302

436 302

430 153

435 415

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier netto efter återköp, efter utspädning (tusental)

429 432

436 306

429 753

436 334

430 491

435 428

Resultat per aktie före utspädning, SEK

0,86

0,74

2,79

2,21

3,86

3,28

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

0,86

0,74

2,79

2,21

3,86

3,28

Övrigt

 

 

 

 

 

 

Antal anställda vid periodens utgång

 

 

5 829

5 292

5 829

5 471