KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Ahlsell AB (publ) (”Ahlsell”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 16.00 på Vasateatern, Vasagatan 19 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 15.00.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels        vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2018,

dels        anmäla sitt deltagande i stämman till Ahlsell senast torsdagen den 26 april 2018. Anmälan görs via följande länk, http://anmalan.vpc.se/ahlsell2018/, per telefon 08-402 92 23 eller med post till Ahlsell AB, ”Årsstämma 2018”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 26 april 2018. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman skickas till bolaget på ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner på http://anmalan.vpc.se/ahlsell2018/. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.