Bolagsstyrningsrapporter

Ahlsells bolagsstyrning syftar till uthålligt värdeskapande för aktieägarna genom god risk-kontroll och en sund företagskultur. Bra bolagsstyrning leder till effektivt beslutsfattande och ökar våra möjligheter att utveckla affären. Med tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan lednings-  och kontrollorganen samt transparens gentemot ägare och kapitalmarknad skapas förutsättningar för ett aktivt och ansvarstagande ägande.

Bolagsstyrningsrapporten är en del av bolagets förvaltningsberättelse som finns i årsredovisningen och granskas av bolagets revisorer.