Revisor

Ahlsells lagstadgade revisor utses av årsstämman. Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring, koncernredovisningen, samt styrelsens och en verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman.

Enligt Ahlsells bolagsordning ska bolaget ha en revisor och högst än en revisorssuppleant. 

KPMG AB, med adress Box 3018, 169 03 Solna är bolagets revisor. Joakim Thilstedt, auktoriserad revisor och medlem i FAR, är ansvarig revisor.