Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För koncernchefen är den rörliga ersättningen maximerad till 80% av grundlön. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 33-60% av grundlönen. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till 14 MSEK.