Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör bland annat anställnings- och ersättningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska ta fram en ersättningspolicy som ska presenteras för styrelsen. Ersättningsutskottet ska även övervaka och utvärdera, både pågående och avslutade, incitamentsprogram med rörlig ersättning för personer i ledande befattning och följa och utvärdera tillämpningen av rådande riktlinjer för ersättning för Ahlsells ledande befattningshavare.

Enligt styrelsens arbetsordning, får en ledamot som sitter i ersättningsutskottet inte vara anställd av bolaget eller något annat bolag inom Koncernen. Ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Minst en av ersättningsutskottets ledamöter ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ersättningsutskottet består av tre styrelseledamöter: Kenneth Bengtsson (ordförande i ersättningsutskottet), Peter Törnquist och Magdalena Gerger.