Revisionsutskottet

Revisionsutskottet är ansvarigt för att övervaka bolagets finansiella rapportering, riskhantering och interna kontroll, samt redovisning och revision. Revisionsutskottet granskar och övervakar även revisorernas opartiskhet och självständighet, andra tjänster tillhandahållna av bolagets revisorer samt biträder bolagets valberedning vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Revisionsutskottet ska bestå av tre ledamöter, av vilka en majoritet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och minst en av ledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning måste även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Ledamöterna i revisionsutskottet ska dessutom besitta den kompetens och erfarenhet inom redovisning, revision och/eller riskhantering, som krävs för att fullgöra utskottets skyldigheter.

Det nuvarande revisionsutskottet består av tre ledamöter: Peter Törnquist (ordförande i revisionsutskottet), Gustav Martin-Löf och Satu Huber, som alla är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Satu Huber är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.