Styrelsens arbete

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman och det högsta verkställande organet. Styrelsens ansvar regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen, Ahlsells bolagsordning och Koden. Utöver detta styrs styrelsens arbete av riktlinjer från bolagsstämman och styrelsens arbetsordning.

I styrelsens uppgifter ingår att fastställa strategier, affärsplaner och budgetar, hel- och delårsrapporter, årsbokslut samt att anta instruktioner, policys och riktlinjer. Styrelsen är även skyldig att följa den ekonomiska utvecklingen och säkerställa kvalitén i den ekonomiska rapporteringen och den interna kontrollen samt att utvärdera verksamheten baserat på de målen och riktlinjerna som styrelsen satt upp. Slutligen fattar styrelsen beslut angående bolagets väsentliga investeringar samt förändringar i organisationen och verksamheten.

Styrelseordföranden företräder styrelsen gentemot Ahlsells aktieägare. Styrelseledamöter, med undantag för arbetstagarrepresentanter, väljs årligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Ahlsells bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter utan styrelsesuppleanter.