Valberedning

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande och övriga styrelseledamöter, samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska även lämna förslag till val av revisorer och deras arvode. I sitt arbete avseende styrelsesammansättning ska valberedningen eftersträva en för verksamheten ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet, bakgrund och kön.

Valberedningen är konstituerad baserat på de aktieägare som per den sista bankdagen i augusti har registrerats som största aktieägare (ägargrupperat) i den av Euroclear förda aktieboken samt meddelat att de önskar delta i valberedningsarbetet. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara adjungerad ledamot och sammankallande i valberedningen.

Ledamöter av valberedningen för Ahlsell AB inför årsstämman 2019:

  • Tomas Ekman, CVC/Keravel S.a.r.l., valberedningens ordförande
  • Peter Guve, AMF
  • Mikael Wiberg, Alecta
  • Per Trygg, SEB Investment Management
  • Kenneth Bengtsson, styrelseordförande Ahlsell AB, adjungerad medlem.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen gör detta genom att skicka ett mejl till valberedningen@ahlsell.se eller brevledes till:
Ahlsell AB
Valberedningen
117 98 Stockholm

Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 8 februari, 2019. Årsstämman i Ahlsell AB kommer att hållas den 9 maj 2019 i Stockholm.