VD har ordet

ÅRET 2018: Stark tillväxt och intensifierat fokus på ökad lönsamhet

Marknadsförutsättningarna var fortsatt goda på våra huvudmarknader och vi har genom framgångsrika initiativ lyckats stärka våra kundrelationer ytterligare. Vårt konsekventa arbete för att göra våra kunders vardag enklare har gett effekt.

Stark omsättningstillväxt

Goda marknadsförutsättningar med tillväxt i alla marknadssegment, kombinerat med framgångsrika initiativ gjorde att vi 2018 lyckades uppnå en total omsättningstillväxt på 14%. Av denna var 7% organisk. En fortsatt hög nivå av bygginvesteringar, ökade infrastrukturinvesteringar och en god utveckling inom industrin drev den starka organiska tillväxten. Vidare har flera år av strategiska satsningar inom försäljning lett till att vi fortsätter att växa starkt, både med våra befintliga kunder, men också hos nya kunder, som uppskattar värdet i vårt kunderbjudande. Totalt uppgick vår omsättning till 31 291 MSEK (27 484). Vi uppskattar att vi vuxit cirka sju procentenheter snabbare än marknaden och har därmed fortsatt lyckats befästa vår position som nordisk marknadsledare inom teknisk distribution.

Förvärv är en del av vårt DNA

Precis som under 2017 var förvärvstakten hög under året. Av vår tillväxt 2018 kom fem procentenheter från förvärv. Samtidigt som vi haft fullt fokus på att realisera synergier i nivå med vad vi historiskt har gjort på genomförda förvärv, har vi även arbetat med hög ambitionsnivå för att addera ytterligare förvärv. Vi tecknade avtal om att förvärva nio verksamheter med en total omsättning på cirka 960 miljoner kronor. Flera förvärv genomfördes inom produktsegmentet ”Verktyg & Förnödenheter” och specifikt inom personlig skyddsutrustning (PSU). Till exempel slutfördes i februari förvärvet av det norska bolaget Bekken & Strøm, med en årsomsättning på 415 MSEK. Förvärvet gjorde Ahlsell till en marknadsledande aktör inom personlig skyddsutrustning i Norge. Det är mycket positivt, eftersom vi ser ett ökat fokus på skyddsutrustning och säkerhet från våra kunder.

Framgångsrika initiativ

Den generellt goda marknadsutvecklingen skapade en bra grund för god efterfrågan på våra produkter. Viktigast är dock hur vi givet de goda förutsättningarna lyckats möta våra kunders behov på bästa sätt för att stärka vår position ytterligare. För att nämna några exempel:

  • Vår framgångsrika e-handelskanal, som står för cirka 28% av omsättningen, har en stark tillväxt på runt 20%.
  • Vi vinner mark med vårt tjänsteutbud och är involverade i flera spännande projekt, som t.ex. Karlatornet i Göteborg.
  • Tillsammans med våra leverantörer har vi lyckats lansera ännu fler hållbara produkter och tjänster till våra kunder.
  • Investeringen i centrallagret i Hallsberg har fortlöpt enligt plan, trots rekordhöga försäljningsvolymer.
  • Att vara en distributör i världsklass innebär leveransprecision och en effektiv hantering av rörelsekapitalet. Vi är därför stolta över att under året hantera starkt ökade volymer utan att binda mer varulager.

Ökat fokus på lönsamhet

Vi har en stabil och motståndskraftig affärsmodell, men den mycket starka tillväxten har inte bara fördelar. Våra förvärv hade till exempel en utspädande effekt på marginalen under större delen av året. Under slutet av året, efter att vi kommit längre i vårt arbete att integrera förvärven, hade de dock en marginal i linje med snittet för koncernen. Vi noterade också en försvagning av bruttomarginalen under året, vilket i huvudsak förklaras av en stark tillväxt inom kund- och produktsegment med lägre marginal samt ökade kostnader för hantering av höga volymer, framförallt i Norge. Vi har behövt resursförstärka, främst inom logistik och transport, för att upprätthålla en hög servicenivå mot kund. Det har kortsiktigt belastat resultatet. Vårt justerade EBITA-resultat uppgick till 2 587 MSEK (2 405), motsvarande en marginal om 8,3% (8,8). Vi ser dock goda möjligheter att förbättra vår lönsamhet och intensifierade därför vårt fokus på kostnadsbesparande och effektivitetshöjande åtgärder i våra huvudmarknader under andra halvåret 2018. Sammanlagt beräknas dessa åtgärder ge cirka 160 MSEK i besparingar 2019. Redan under slutet av året uppnådde vi positiva effekter av åtgärderna i vår svenska verksamhet. Det kommande året kommer att bli ett år där vi, utöver pågående effektivitetshöjande åtgärder, även kommer att intensifiera vårt fokus på en förbättrad försäljningsmix. Vi är väl medvetna om att vägvalet mot ökad lönsamhet kan påverka tillväxttakten.

Vi ska vara det bästa alternativet

För att säkerställa att vi även i framtiden, i en föränderlig värld, kommer att vara en naturlig del i våra kunders vardag, måste vi göra kundernas vardag enklare. Vi behöver finnas nära – inte bara lokalt genom butiker eller genom våra säljare, utan där, där kunden helst vill nå oss. Vi måste också säkerställa att vi kan leverera rätt produkter och tjänster, d.v.s. de mest hållbara, effektiva, smarta och säkra, precis då, när kunden vill ha dem. Ahlsell har de mest kompetenta och engagerade medarbetarna i marknaden. För att säkerställa att vi även i framtiden attraherar, behåller och utvecklar våra medarbetare, lägger vi därför stort fokus på kompetensutveckling och ökad mångfald. Allt detta i kombination kommer att leda till förbättrad kundnöjdhet, fler affärer och bättre lönsamhet för Ahlsell.

Avnotering av Ahlsell

Efter att vår storägare CVC, genom bolaget Quimper AB, förvärvat mer än 90% av utestående aktier efter ett offentligt uppköpserbjudande avnoterades Ahlsell i mars 2019. Styrelsens tidigare förslag på utdelning om 1,84 kronor per aktie har ändrats till följd av det nya ägandeförhållandet. Det nya förslaget innebär istället att alla vinstmedel balanseras och att ingen utdelning betalas. För oss på Ahlsell innebär en ny ägarform ingen ändring i vårt ständiga fokus att skapa värde för våra kunder. Vi har funnits i mer än 140 år och har förfinat vår affärsmodell för att skapa värde.

Framtidsutsikter

Vår breda exponering mot flera marknadssegment med olika konjunkturmönster gör att vi står starka inför det nya året. Inom industri och infrastruktur tror jag på en fortsatt positiv utveckling. Även den för närvarande goda utvecklingen inom bygg förväntas fortsätta, med en starkare tillväxt inom renovering och nybyggnation av lokaler jämfört med nybyggnation av bostäder, som förväntas dämpas. Sammantaget inför 2019 förväntar jag mig en god efterfrågan och fortsatt tillväxt, dock på en något lägre nivå än under de senaste åren.

Stockholm i mars 2019
Johan Nilsson, VD och koncernchef