VD har ordet

Ett mycket framgångsrikt år

 

" Det är med stolthet och glädje jag tänker tillbaka på 2017. Ahlsell fyllde 140 år och det visade sig också bli det hittills mest framgångsrika året i vår historia."

Stark omsättningstillväxt
Framgångsrika strategiska initiativ, förvärv och goda marknadsförutsättningar gjorde att vi 2017 lyckades uppnå en total omsättningstillväxt på 12%. Av denna var 9% organisk. Det är jag mycket stolt över eftersom det visar på att våra kunder uppskattar Ahlsell och att vi lyckas uppfylla vårt kundlöfte; vi gör det enklare att vara proffs. Totalt uppgick vår omsättning till 27 484 MSEK (24 606). Ett av våra finansiella mål är att växa snabbare än marknaden och vi uppskattar att vi vuxit cirka fem procentenheter snabbare än marknaden.

Framgångsrika initiativ
Den generellt goda marknadsutvecklingen skapade en bra bas för god efterfrågan på våra produkter. Viktigast är dock hur vi givet de goda förutsättningarna lyckats möta våra kunders behov på bästa sätt. Vårt breda produktutbud i kombination med framgångsrika initiativ har slagit väl ut och vi har stärkt våra positioner ytterligare.

För att nämna några exempel;
• Vidareutvecklingen av butiksnätet har lett till att vi lokalt kan erbjuda våra kunder alltfler produkter och tjänster. Det har uppskattats av kunderna och stärkt vår korsförsäljning.
• Investeringar i e-handel har tagits emot väl av våra kunder vilket lett till att det nu är den försäljningskanal som växer snabbast.
• Kompetensutveckling inom ledarskap och sälj har lett starkare kundrelationer och ökad försäljningseffektivitet.
• Tillsammans med våra leverantörer har vi lyckats lansera ännu fler hållbara produkter till våra kunder.
• Investeringen i centrallagret i Hallsberg har fortlöpt enligt plan och i oktober färdigställdes en ny rörhall på 12 500 kvadratmeter. Det innebär att vårt centrallager nu omfattar 80 000 kvadratmeter under tak.

Bättre förutsättningar för lönsam tillväxt i Norge och Finland
I både Norge och Finland har omorganisationer genomförts under året. Segmenten jobbar nu enligt den framgångsrika Ahlsellmodellen som med ett brett erbjudande och närhet till kund skapar goda förutsättningar för tillväxt. Det decentraliserade resultatansvaret i matrisstrukturen gör organisationerna mer alerta och ökat fokus på korsförsäljning möjliggör förbättrad lönsamhet.

Ett starkt resultat
Vi såg en stark tillväxt i alla huvudmarknader, dvs. Sverige, Norge och Finland, och inom alla våra tre produktkategorier. Bruttomarginalen minskade dock något under året, delvis på grund av försäljningsmix mot produktkategorier med lägre bruttomarginal och en stor andel projekt. Trots detta lyckades vi förbättra EBITA-resultatet samtidigt som vår rörelsekostnad som andel av försäljning minskade. Justerad EBITA uppgick till 2 405 MSEK (2 131), vilket motsvarar en ökning på 13%.

Utdelning till aktieägarna
2017 var Ahlsells första hela år på börsen sedan noteringen i oktober 2016. Av resultatet på 3,28 SEK per aktie har styrelsen föreslagit att 1,65 SEK delas ut. Det motsvarar hälften av resultatet per aktie och är i linje med vårt mål om en utdelningsandel på 40-60%. Sammanlagt innebär förslaget att 708 MSEK kommer att betalas ut till våra aktieägare i maj 2018.  

Förvärv är en del av vårt DNA
Under 2017 var förvärvstakten hög. Vi tecknade avtal om att förvärva 13 verksamheter med en total omsättning på cirka 1 450 miljoner kronor. Förvärven stärker både erbjudandet och närheten till kund. Redan idag är vi en betydande aktör, men vi har fortfarande många intressanta förvärv i vår pipeline. Flera förvärv genomfördes inom produktsegmentet ”Verktyg & Förnödenheter” och specifikt inom personlig skyddsutrustning (PSU). Alla kunder behöver arbetskläder och skydd, vilket gör PSU till ett mycket attraktivt produktsegment. Med vår produktbredd kan vi erbjuda kunderna allt de behöver. Vidare ser vi att efterfrågan på säkerhet är ständigt ökande i marknaden. Detta leder mig in på ytterligare ett förvärv; Nordic Sprinkler. Efter att ha varit en mindre aktör inom sprinkler, har vi genom vårt förvärv stärkt vår position betydligt. Byggnormer och ökat säkerhetstänk leder till ökad efterfrågan inom brandskydd och sprinklers.

Vi stärker vår digitala position
Ytterligare ett förvärv som går helt i linje med vår digitala strategi är Proffsmagasinet. Cirka 25% av Ahlsellkoncernens försäljning sker via e-handel och Proffsmagasinet förstärker vår redan starka position. Det möjliggör att vi kan ta del av deras kompetens inom digitalisering, vilket ger oss förbättrade och nya sätt att möta professionella kunder. Genom interna initiativ och "digitala förvärv" kan vi utveckla våra digitala tjänster och förbättra informationsflödet, allt för att möta kundernas behov på bästa sätt.

Framgång börjar med medarbetarna
Kombinationen av engagerade och kompetenta medarbetare tillsammans med ett brett erbjudande gör att professionella kunder väljer Ahlsell som samarbetspartner. För att säkerställa att vi även framöver har engagerade medarbetare har vi under året utvecklat vår HR-arbete. Vi har fokuserat på ledarskap, värdegrund, mångfald och successionsplanering.  

Hållbarhet i allt vi gör
I vår strategi för "One Ahlsell" (se sida 14) är hållbarhet en naturlig del. Under 2017 skrev vi under UN Global Compact och det är en självklarhet att vi på Ahlsell stödjer de globala målen för hållbar utveckling. Internt har vi identifierat fyra fokusområden (se sida 19) som är grunden i vår hållbarhetsstrategi. Under 2017 lades stort fokus på att definiera olika hållbarhetsmål inom organisationen. Jag är övertygad om att det som mäts också blir gjort.

Framtidsutsikter
Vi går in i 2018 med ett flertal genomförda förvärv, vilket ger oss ett rejält omsättningstillskott framöver. Detta tillsammans med våra initiativ för fortsatt organisk tillväxt ger goda möjligheter till lönsam utveckling. Vår breda exponering mot flera marknadssegment med olika konjunkturmönster gör att vi står starka. Inom industri och infrastruktur ser jag en fortsatt positiv utveckling. Den för närvarande goda utvecklingen inom nybyggnation av bostäder förväntas dämpas något under året men vår exponering gentemot segmentet är begränsad. Historiskt har vår tyngd inom renoveringssegmentet haft en balanserande effekt, på både omsättning och resultat, vid tillfällen då nybyggnation minskat. Min bedömning är att det inte kommer att vara annorlunda framöver.  Sammantaget inför 2018 förväntar jag mig en god efterfrågan på våra produkter och tjänster.

Ett starkt Ahlsell
För att säkerställa att vi även i framtiden, i en föränderlig värld, kommer att vara en naturlig del i våra kunders vardag, måste vi ständigt göra kundernas vardag enklare. Vi behöver finnas nära – inte bara lokalt genom butikerna eller genom våra säljare, utan där, där kunden helst vill nå oss. Det gäller oavsett om det är via nätet, över telefon, via e-mail eller på plats i deras verksamhet. Lyckas vi finnas där för våra kunder med pålitliga leveranser kommer Ahlsell att stå starkt även i framtiden.

Stockholm i mars 2018
Johan Nilsson, VD och koncernchef