2017-07-19 05:30 Resultat Q2

Delårsrapport andra kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 6 818 MSEK (6 344). Den organiska tillväxten uppgick till 8 procent (7) och förvärv svarade för 3 procentenheter. Färre antal arbetsdagar under kvartalet påverkade omsättningen negativt med 6 procentenheter.

 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1 procent och uppgick till 471 MSEK (476). Färre antal arbetsdagar under kvartalet påverkade rörelseresultatet negativt med cirka 100 MSEK.

 • Resultatet (EBITA) uppgick till 558 MSEK (560), motsvarande en EBITA-marginal på 8,2 procent (8,8). I EBITA ingår jämförelsestörande poster hänförliga till pågående omstrukturering i den finska verksamheten motsvarande 11,5 MSEK. Justerad EBITA ökade med 2 procent och uppgick till 570 MSEK (560), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 8,4 procent (8,8).

 • Resultat efter skatt uppgick till 308 MSEK (155).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,71 SEK (0,55).

 • Två förvärv genomfördes med en sammanlagd årsomsättning på cirka 100 MSEK.

 • Under kvartalet har avtal tecknats med Saferoad Holding om förvärv av deras svenska VA-rörelse ViaCon VA med en årsomsättning på cirka 320 MSEK. Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och tillträdet planeras ske under september 2017.

Delårsperioden januari - juni

 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 13 387 MSEK (11 824). Den organiska tillväxten uppgick till 8 procent (6).

 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 16 procent och uppgick till 913 MSEK (790).

 • Resultatet (EBITA) ökade med 14 procent till 1 088 MSEK (957), motsvarande en EBITA-marginal på 8,1 procent (8,1). Justerad EBITA ökade med 15 procent och uppgick till 1 099 MSEK (957), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 8,2 procent (8,1).

 • Resultat efter skatt uppgick till 643 MSEK (128).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,47 SEK (0,46).

 • Tre förvärv genomfördes med en sammanlagd årsomsättning på cirka 220 MSEK.

VD-ord

Kraftig tillväxt och fortsatt god lönsamhet

Försäljningen ökade under kvartalet med 7 procent och summerar ett starkt första halvår både vad gäller omsättningstillväxt och resultat. Samtliga marknader bidrog till utvecklingen och vi ser en fortsatt god ekonomisk tillväxt på våra huvudmarknader. Kvartalets resultat påverkades negativt av påsken och färre arbetsdagar.

Försäljningen ökade under första halvåret med 13 procent. Ökningen sker på bred front och förklaras främst av organisk tillväxt och genomförda förvärv. Vårt fokus på breddat sortiment, fullsortimentsbutiker och strategiska tillväxtinitiativ har, tillsammans med genomförda förvärv, gjort oss mer attraktiva i marknaden. Den positiva utvecklingen visar sig genom att vi ingått flera avtal med nya strategiskt viktiga kunder samt att vi förnyat och breddat befintliga avtal med många av våra stora kunder. Vi ser i ökande grad att rikstäckande kunder, oavsett marknad, uppskattar våra kundspecifika e-handelslösningar där en effektiv och miljöoptimerad logistik integreras i tjänsten.

Resultatmässigt så lyckades vi väl med att omvandla ökad försäljning till förbättrat resultat. Att öka omsättningen med 1,6 miljarder kronor jämfört med första halvåret föregående år har inneburit en kraftigt ökad aktivitet i verksamheten. Det är då ett styrkebesked att vi, samtidigt som vi genomför betydande satsningar i Norge och Finland, kunnat öka justerad EBITA med 15 procent.

Sett till de enskilda marknaderna så fortsätter Ahlsell Sverige att leverera både stark omsättningstillväxt och förbättrat resultat. Verksamheten växte organiskt under kvartalet med 10 procent och vi både förnyade och breddade flera rikstäckande avtal inom bland annat Bygg, El och VA. Andelen större projekt fortsätter att växa och vi levererar till flertalet stora bygg- och infrastrukturprojekt som pågår runt om i Sverige. De senaste årens förvärv har stärkt Ahlsells affär inom bygg och anläggning och gjort oss till en ännu attraktivare partner. Internt har vi under perioden arbetat med den omfattande kapacitetsutbyggnaden av centrallagret i Hallsberg. Därtill har vi framgångsrikt drivit förbättringsarbete med fokus på säljeffektivitet och förädling av butiksnätet.

Ahlsell Norge växte organiskt med 6 procent i kvartalet. Resultatet påverkades negativt av färre arbetsdagar och påskeffekten, vilket gav ett oförändrat resultat under kvartalet. Starkast utveckling såg vi inom produktsegment El där vi ingick viktiga avtal med kunder inom elnät samt stora installationsföretag. Försäljningen av VA-produkter växte betydligt och Ahlsell Norge har framgångsrikt positionerat sig mot kommunal verksamhet vilket resulterat i flera nya affärer. Verksamheten har också haft fortsatt fokus på att förstärka positionen inom VVS och bredda korsförsäljningen. Strategin lägger grunden för ökad kännedom om Ahlsell som en stark helhetsleverantör med marknadens bredaste sortiment. Utvecklingen av butiksnätet är en viktig del i positionsförflyttningen och under kvartalet har vi etablerat en ny fullsortimentsbutik samt samlokaliserat ytterligare två butiker. Utvecklingen av butiksnätet är ett fortsatt fokusområde under 2017.

Ahlsell Finland har fortfarande en något mindre gynnsam marknadssituation och den organiska tillväxten blev 4 procent, trots hög aktivitet i den egna verksamheten. Fokus har legat på att förstärka marknadspositionen inom VVS och fortsätta tillväxten inom El samt Verktyg & Förnödenheter. Arbetet med att förändra den finska verksamhetens lednings- och försäljningsorganisation påbörjades under kvartalet. Förändringen förväntas leda till ett tydligare fokus på Ahlsells erbjudande som helhetsleverantör samtidigt som organisationen effektiviseras. Sammanlagt berörs cirka 30 tjänster. Även i Finland pågår ett omfattande arbete för att utveckla och förstärka butiksnätet med fokus på läge, breddat sortiment och Ahlsells butikskoncept.

Förvärvsmöjligheterna fortsatt gynnsamma

Förvärv är en väsentlig del i vår affärsmodell och tillväxtstrategi och det finns stora synergier att hämta i såväl kompletterande som strategiska förvärv. Det är därför glädjande att konstatera att vi har en betydande pipeline av potentiella förvärvskandidater på samtliga huvudmarknader. Under andra kvartalet resulterade vårt förvärvsarbete i två genomförda förvärv och avtal om förvärv av ViaCon:s Svenska VA-rörelse med en årsomsättning om 320 MSEK. I uppgörelsen med ViaCon ingick också ett attraktivt samarbetsavtal avseende distribution av deras geotekniska produkter samt system för vägskyltar. Förvärvet kräver godkännande från Konkurrensverket och vi planerar tillträde under september. Sammanlagt har vi hittills i år förvärvat eller ingått avtal om förvärv med en sammanlagd årsomsättning på cirka 540 MSEK.

Framtidsutsikter

Jag förväntar mig ingen större förändring i efterfrågeläget utan utsikterna för kommande halvår ser i nuläget goda ut, framförallt i Sverige med en fortsatt stark byggmarknad och en positiv utveckling i industrisektorn. Även i övriga Norden ser det positivt ut vad gäller exempelvis bygg- och industrisektorn i Norge samt en successiv återhämtning i Finland.

Johan Nilsson, VD och koncernchef, Ahlsell AB (publ)

Rapporten kommenteras på följande sätt:

Genom en webcast idag kl. 10.00 (Stockholm/Europa) under följande
länk: https://tv.streamfabriken.com/ahlsell-q2-2017.

Man kan också delta genom att ringa:

SE: +46 8 566 426 90

UK: +44 20 300 898 01

US: +1 85 575 322 35

För ytterligare information vänligen kontakta

:

Johan Nilsson, Verkställande direktör, telefon +46 705 532 829, johan.nilsson@ahlsell.se

Kennet Göransson, Ekonomidirektör, telefon +46 706 211 294, kennet.goransson@ahlsell.se

Anna Oxenstierna, IR-ansvarig, telefon +46 708 158 485, anna.oxenstierna@ahlsell.se

Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Johan Nilssons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 07:30 (Stockholm/Europa)

Ahlsell AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Vårt unika erbjudande omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Vi omsätter cirka 26 miljarder SEK och 97 procent av intäkterna kommer från våra tre huvudmarknader Sverige, Norge och Finland. Med cirka 5 000 medarbetare, över 200 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte:

Ahlsell gör det enklare att vara proffs.