Strategi

One Ahlsell

Ledstjärnan i vår strategi är "One Ahlsell" som syftar till en gemensam företagskultur och effektiv organisation. Vår strategi för One Ahlsell består av fyra delar – Ahlsellmodellen, Ahlsell Way, Förbättring och Lönsam tillväxt. ”Hållbarhet i allt vi gör” är en naturlig del i vår verksamhet.

 • Ahlsellmodellen

I fler än 140 år har vi arbetat efter en och samma grundläggande affärsmodell för kundnöjdhet. Vi kallar den för Ahlsellmodellen. Våra fyra grundläggande framgångsfaktorer som bidrar till kundnöjdhet är:

 • Skala - Stark marknadsposition och stora volymer ger skalfördelar inom inköp, försäljning, logistik och affärsstöd. Skala är en grundläggande framgångsfaktor för en lönsam distributionsverksamhet. Stora volymer gör även Ahlsell mer attraktivt för leverantörer.

 • Bredd - Ett brett sortiment och erbjudande sänker kundernas totalkostnad och ökar kundlojaliteten. Kompetens och djup i varje sortiment erbjuds genom en effektiv matrisorganisation. Samtidigt möjliggör bredden också lönsam korsförsäljning och kostnadssynergier för Ahlsell.

 • Lokal närvaro - Lokal närvaro möjliggör nära kundrelationer och exponerar varumärket. Butiker tillhandahåller snabba och flexibla leveranser. Att kunderna enkelt kan handla via flera olika kanaler är en viktig konkurrensfördeloch uppskattas särskilt av små och medelstora kunder samt av multisegmentsköpare.

 • Affärsstöd - Ett effektivt affärsstöd är en grundläggande förutsättning för Ahlsells erbjudande. Affärsstödet inkluderar en inköpsorganisation, en decentraliserad säljkår, specialistkompetens, effektiva logistik- och distributionskanaler samt en stabil och integrerad IT-plattform.


 • Ahlsell way

Ahlsell Way handlar om hur vi ska arbeta inom vår organisation. Strategin inkluderar att skapa medarbetarengagemang, värdegrund, vårt ledarskap, vår uppförandekod och hur vi arbetar tillsammans.

 • Värdegrund - Vår värdegrund finns med i allt vi gör. Den beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst: till varandra. Ledarskap och medarbetarskap i Ahlsells kultur definieras av ett starkt affärsmannaskap och en entreprenörsanda. Egna initiativ och individuell utveckling är en förutsättning och målet är att alla medarbetare ska känna ett högt engagemang. Våra värdeord är Ansvar, Öppenhet och Enkelhet.
 • Uppförandekod - Uppförandekoden hjälper oss att bedriva verksamheten på ett etiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Vi förväntar oss att alla inom organisationen följer koden, och vi ställer samma krav på våra leverantörer.

 • Marknadsorienterad organisation - Ahlsell eftersträvar en marknadsorienterad och decentraliserad organisation med fokus på kundnytta, lönsamhet och entreprenörskap. Koncerngemensamma principer och modeller sätter ramar för uppföljning, styrning och utveckling av affären.

 • Förbättring

Vi är en decentraliserad och lärande organisation, vilket ger oss möjlighet att snabbt möta förändringar i efterfrågan och kundbehov. Strävan efter kontinuerlig utveckling och förbättring är en viktig förutsättning för långsiktig framgång. Förbättring handlar dels om strategisk planering och uppföljning och dels om att vi alltid eftersträvar att identifiera och tillvarata förbättringsmöjligheter. Genom samarbete inom organisationen kan vi accelerera förbättringar.

 • Lönsam tillväxt
  • Organisk tillväxt - Att växa snabbare än marknaden kräver innovation, kreativitet och extra insatser i form av stora och små strategiska initiativ för att nå befintliga och nya kunder. Ahlsell arbetar proaktivt för att utveckla nya affärer med befintliga och nya kunder, vilket är ett viktigt bidrag för att stärka den organiska tillväxten.
  • Förvärv - Genom stora och små förvärv stärker Ahlsell löpande sin marknadsposition. Förvärv kan ske såväl på befintliga marknader inom etablerade produktkategorier, som inom närliggande nischer, där det finns tydliga synergier. Förvärven tillför ökad produktbredd, nya kundsegment och marknader, samt ny kompetens och nya medarbetare. Ahlsell har stor erfarenhet av att identifiera, förvärva och integrera företag. Integrationsvinsterna är betydande genom samordning av inköp, logistik, administration och försäljning.