Strategi

One Ahlsell

Ledstjärnan är "One Ahlsell" som syftar till en gemensam företagskultur och effektiv organisation. Vår strategi för One Ahlsell består av fyra delar – Ahlsellmodellen, Ahlsell Way, Förbättring och Lönsam tillväxt. ”Hållbarhet i allt vi gör” är en naturlig del i vår verksamhet.

 • Ahlsellmodellen

I över 140 år har vi arbetat efter en och samma grundläggande affärsmodell för kundnöjdhet. Vi kallar den för Ahlsellmodellen. Våra fyra grundläggande framgångsfaktorer som bidrar till kundnöjdhet är:

 • Skala – Stark marknadsposition och stora volymer ger skalfördelar inom inköp, försäljning, logistik och affärsstöd. Skala är en grundläggande framgångsfaktor för en lönsam distributionsverksamhet. Stora volymer gör även Ahlsell mer attraktivt för leverantörer.

 • Bredd – Ett brett sortiment- och tjänsteerbjudande sänker kundernas totalkostnad och ökar kundlojaliteten. Kompetens och djup i varje sortiment erbjuds genom en effektiv matrisorganisation. Samtidigt möjliggör bredden också skalfördelar och kostnadssynergier för kunderna såväl som för Ahlsell.

 • Lokal närvaro - Lokal närvaro möjliggör nära kundrelationer och exponerar varumärket. Den sömlösa övergången mellan butiker, vår säljkår och e-handel gör att vi kan möta kunderna på deras villkor. Att kunderna enkelt kan handla via flera olika kanaler är en viktig konkurrensfördel och uppskattas särskilt av små och medelstora kunder samt av multisegmentsköpare.

 • Värdebaserat erbjudande – En kombination av relevanta tjänster, rådgivning, smidighet, i tillägg till hög tillgänglighet och leveransprecision av produkter, utgör vårt erbjudande till kund och överstiger värdet av en ren produktaffär.


 • Ahlsell way

Ahlsell Way handlar om hur vi arbetar inom vår organisation. Strategin inkluderar att skapa medarbetarengagemang, gemensam värdegrund, vårt ledarskap, vår uppförandekod och vår framgångsrika modell för att leda verksamheten.

 • Värdegrund – Vår värdegrund finns med i allt vi gör. Den beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst: till varandra. Ledarskap och medarbetarskap i Ahlsells kultur definieras av ett starkt affärsmannaskap och en entreprenörsanda. Egna initiativ och individuell utveckling är en förutsättning och målet är att alla medarbetare ska känna ett högt engagemang. Våra värdeord är Ansvar, Öppenhet och Enkelhet.
 • Uppförandekod - Uppförandekoden hjälper oss att bedriva verksamheten på ett etiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Vi förväntar oss att alla inom organisationen följer koden, och vi ställer samma krav på våra leverantörer.

 • Marknadsorienterad organisation - Ahlsell eftersträvar en marknadsorienterad och decentraliserad organisation med utvecklat lokalt entreprenörskap för att på bästa sätt skapa värde för våra kunder i vardagen. Koncerngemensamma principer och modeller sätter en tydlig struktur för uppföljning, styrning och utveckling av affären.

 • Förbättring

Vi är en decentraliserad och lärande organisation, vilket ger oss möjlighet att snabbt möta förändringar i efterfrågan och kundbehov. Strävan efter kontinuerlig utveckling och förbättring är en viktig förutsättning för långsiktig framgång. Förbättring handlar dels om strategisk planering och uppföljning, dels om att vi alltid eftersträvar att identifiera och tillvarata förbättringsmöjligheter inom alla delar av organisationen. Ett exempel på hur vi möjliggör det är genom att tillgängliggöra data för egen analys. Genom samarbete inom organisationen kan vi accelerera förbättringar.

 • Lönsam tillväxt

  • Organisk tillväxt – Att växa snabbare än marknaden kräver innovation, kreativitet och extra insatser i form av stora och små strategiska initiativ. Ahlsell arbetar proaktivt för att utveckla nya affärer med befintliga och nya kunder och expansion av vårt erbjudande till kunderna, vilket är viktiga bidrag för att stärka den organiska tillväxten.

  • Förvärv - Genom stora och små förvärv stärker Ahlsell löpande sin marknadsposition. Förvärv kan ske såväl på befintliga marknader inom etablerade produktkategorier, som inom närliggande nischer, där det finns tydliga synergier. Förvärven tillför ökad produktbredd, nya kundsegment och marknader, samt ny kompetens och nya medarbetare. Ahlsell har stor erfarenhet av att identifiera, förvärva och integrera företag. Integrations synergierna är betydande genom samordning av inköp, logistik, administration och försäljning.