Mål och affärsidé

Ahlsells mål är att kontinuerligt bidra till att stärka våra kunders konkurrenskraft och att vara en attraktiv partner till våra leverantörer. Vi ska ständigt utveckla vårt erbjudande för att möta våra kunders behov och överträffa deras förväntningar. Vi ska uppnå lönsam tillväxt genom en kombination av organisk och förvärvad tillväxt samt via operationella förbättringar. Vårt mål är att vara den ledande distributören inom respektive produktsegment på våra huvudmarknader.

Affärsidé
Att erbjuda effektiv handel med installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för professionella användare.

Kundlöfte
Vi gör det enklare att vara proffs.

Hållbarhetsmål
För oss är hållbarhet allt från nöjda kunder, leverantörer och medarbetare, lönsam tillväxt och värdeskapande för våra intressenter till en verksamhet som över tid är hållbar - ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Finansiella mål
Våra finansiella mål omfattar tillväxt, lönsamhet, stabila kassaflöden, finansiell ställning och utdelning. Vårt mål är att växa snabbare än marknaden genom strategiska tillväxtinitiativ, förvärv och ökad effektivitet.

Våra värderingar
Ansvar - Öppenhet - Enkelhet