Hållbarhet i allt vi gör

Visionen för Ahlsells hållbarhetsarbete är att vara branschledande på den nordiska marknaden. Hållbarhetsarbetet – som utgår från våra värdeord ansvar, öppenhet och enkelhet samt vår uppförandekod – ska på ett konkret sätt bidra till att uppfylla vårt löfte att göra det enklare att vara proffs.

Vår uppförandekod bygger på FN:s Global Compact, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tillhörande FN-konventioner, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för internationella företag. Innehåll och prioriteringar i hållbarhetsstrategin, som är satt för 2020-2030, bygger på en väsentlighetsanalys av Ahlsells risker, möjligheter och miljöaspekter samt dialogen med våra intressenter.

Det är i samarbetena, diskussionerna och relationen med våra intressenter som vi ser vad som är mest väsentligt och var vi kan göra störst skillnad.

I diskussionerna med våra leverantörer söker vi mer hållbara produkter och förbättrade produktflöden. På samma sätt som vi i dialogen med kunderna lyssnar till och diskuterar deras förväntningar och krav för att kunna uppfylla marknadens behov. Våra medarbetare är också en mycket viktig intressentgrupp för vår utveckling. Genom medarbetarsamtal och en öppen företagskultur tar vi tillvara på deras kunskap och idéer för att ständigt hitta nya förbättringar.

Vi tar även ett aktivt ansvar för att driva på våra branschorganisationer i en hållbar riktning. Ahlsell lägger likaså stor vikt vid ett gott samarbete i de samhällen där vi verkar och där många av våra medarbetare bor och lever. Slutligen präglas relationen till våra ägare och finansiärer av öppenhet och ömsesidigt lärande för att förstärka vår position på marknaden.

FNs globala mål

Vidare är Ahlsells strategi och mål kopplade till FN:s sjutton globala hållbarhetsmål. Vi har valt att fokusera på fyra av de sjutton målen för att vårt arbete ska göra så stor nytta som möjligt. FN:s fyra mål är sedan kopplade till fyra egna fokusområden. Genom den noggrant satta strukturen lägger vi kraften där Ahlsells verksamhet har mest påverkan och därmed störst möjlighet att göra skillnad.

Våra fokusområden

De fyra fokusområdena i Hållbarhetsstrategin är Ansvarsfulla inköp, Innovation & Samarbete, Minska miljöpåverkan samt Hälsa & Säkerhet.Områdena speglar Ahlsells risker och möjligheter samt innefattar områden där vi har störst möjlighet att bidra till en hållbar utveckling.

 

Hållbarhetsmål

En hörnsten i hållbarhetsarbetet för att säkerställa att vi är på rätt väg mot uppsatta mål, är att följa upp de aktiviteter som genomförs. Genom ständig omvärldsbevakning, kunskap samt ny teknik som kan påverka hållbarhetsarbetet, säkerställer vi att målen är fortsatt relevanta. Är de inte det, justeras målen utifrån ny kunskap och analys.