Lönsam tillväxt

Ahlsells framgångsrika strategi för lönsam tillväxt har lagt grunden till en kontinuerlig expansion inom nya kundsegment, produkter och marknader. Tillväxt av egen kraft kompletteras genom förvärv och under 2016 förvärvades tre bolag med en sammanlagd årsomsättning om cirka 600 miljoner kronor.

Organisk tillväxt
Att växa snabbare än marknaden kräver innovation, kreativitet och extra insatser i form av stora och små strategiska initiativ för att nå nya kunder. Ahlsell arbetar proaktivt för att utveckla relationen till befintliga och nya kunder. Däri ingår breddning av produkterbjudandet, utveckling av nya tjänster och fördjupad specialistkompetens.

Förvärv
Genom stora och små förvärv stärker Ahlsell löpande sin marknadsposition. Under de senaste 20 åren har Ahlsell förvärvat cirka 70 bolag, varav tre förvärvades 2016.

Förvärv kan ske såväl på befintliga marknader inom etablerade produktkategorier, som inom närliggande nischer, där det finns tydliga synergier. Förvärven tillför ökad produktbredd, nya kundsegment och marknader, samt ny kompetens och nya medarbetare.

Positiva synergieffekter
Ahlsell har stor erfarenhet av att identifiera, förvärva och integrera företag. Integrationsvinsterna är betydande och Ahlsell räknar med att förvärvsobjektets EBITA-marginal kan dubbleras i ett långsiktigt perspektiv tack vare de synergivinster som uppnås genom samordning av inköp, logistik, administration och försäljning. Därutöver uppkommer positiva effekter då rörelsekapitalbehovet i det förvärvade företaget minskar till följd av exempelvis samordning av varulager.

Strukturerad process
Ahlsell bedömer att det finns ett stort antal potentiella förvärvskandidater i Norden. Dessa bearbetas genom en strukturerad förvärvsprocess där en central förvärvsfunktion, med stöd av koncernledningen och lokala chefer, utvärderar potentiella objekt. Genom en löpande och aktiv sökprocess har Ahlsell identifierat ett hundratal bolag som kvalificerar sig för närmare granskning. Ahlsell kontaktar de mest intressanta för att inleda en dialog. Vissa dialoger kan ta flera år innan de leder till avslut, medan andra går snabbare.

Fyra typer av förvärv
Ahlsell har delat in förvärven i fyra kategorier: Tilläggsförvärv som integreras helt i verksamheten, större strategiska förvärv som tillför ett nytt kundsegment eller geografi, förvärv som breddar sortimentet samt nischförvärv. Ahlsell har under de senaste åren genomfört förvärv inom alla fyra kategorier.