Bolagsstyrning

Ahlsells bolagsstyrning syftar till uthålligt värdeskapande för aktieägarna genom god intern kontroll och en sund företagskultur. Bra bolagsstyrning leder till effektivt beslutsfattande och ökar våra möjligheter att utveckla affären. Med tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan lednings-och kontrollorganen samt transparens gentemot ägare och kapitalmarknad skapas förutsättningar för ett aktivt och ansvarstagande ägande.

Ahlsell AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm.

De externa styrinstrumenten sätter ramarna för Ahlsells bolagsstyrning och utgörs av Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen och andra relevanta lagar.

Det viktigaste interna styrinstrumentet utgörs av den fastställda bolagsordningen. Därefter följer styrelsens, inklusive styrelseutskottens, arbetsordning, instruktion till VD, affärsplan och budget samt ett antal policyer, riktlinjer och rutiner som är bindande för hela verksamheten. Samtliga policyer revideras av styrelsen årligen, och koncernen i sin helhet arbetar aktivt med implementation. Koncernens dotterbolag tillämpar de lagar och förordningar som är gällande i aktuellt land, men tillser även att koncernens styrdokument följs.