Bolagsordning

Bolagsordning för Ahlsell AB (publ), org. nr 556882-8916.

§ 1 Bolagets firma är Ahlsell AB (publ).

§ 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva tillverkning och försäljning (även i grosshandelsledet) samt service- och entreprenadverksamhet inom i första hand anläggnings-, installations-, byggnadsoch verkstadsbranscherna, ävensom annan verksamhet, som kan stå i samband med eller komplettera nämnda rörelse, inklusive (men inte begränsat till) att äga och förvalta fast och lös egendom.

§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

§ 5 Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december.

§ 6 Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Bolaget ska ha minst 1 och högst 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§ 9 Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

§ 10 På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1)  Val av ordförande vid stämman;
2)  Upprättande och godkännande av röstlängd;
3)  Godkännande av dagordning;
4)  Val av en eller två justeringsmän;
5)  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6)  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7)  Beslut om
     (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
     (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
     (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 
8)  Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
9)  Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; 
10)  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordning.

§ 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.