2018-04-27 05:30 Q1 2018

Första kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 9% till 7 161 MSEK (6 568). Den organiska tillväxten, vilken i jämförelse med samma period föregående år påverkades negativt av påskeffekten*, uppgick till 7% (9).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 4% och uppgick till 461 MSEK (443). Färre antal arbetsdagar under kvartalet påverkade rörelseresultatet negativt med drygt 40 MSEK.
  • Resultatet (EBITA) ökade med 5% och uppgick till 554 MSEK (530), motsvarande en EBITA-marginal på 7,7% (8,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till 324 MSEK (334).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,75 SEK (0,77).
  • Under kvartalet tillträddes tre förvärvade verksamheter vars sammanlagda årliga omsättning beräknas uppgå till 691 MSEK fördelat på Sverige med 276 MSEK samt Norge med 415 MSEK.
  • Efter kvartalets slut har avtal tecknats om att förvärva Sentrum Motor och Verktøy AS i Norge med en årlig omsättning om cirka 40 MSEK.

* Påskeffekt innebär att Ahlsells försäljning minskar under de arbetsdagar som infaller i påskveckan. Försäljningen påverkas negativt eftersom aktiviteten i marknaden sjunker dessa dagar. Påskeffekten varierar i styrka mellan olika länder och är starkast i Norge och svagast i Finland. Ahlsell uppskattar att påskeffekten för koncernen motsvarar bortfallet av cirka en hel arbetsdag.

VD-ord

Fortsatt stark organisk tillväxt inleder året

I det första kvartalet 2018 har vi haft en stark utveckling och ökat vår försäljning med 9%, varav 7% organiskt. Detta trots färre arbetsdagar, påskeffekt och en kall vinter. Marknads­för­ut­sättningarna var fortsatt goda på våra huvud­marknader och jag är övertygad om att vi lyckats stärka våra kund­relationer ytterligare. Vårt konsekventa arbete för att göra våra kunders vardag enklare har gett effekt. Samtliga geografiska segment hade en positiv organisk försäljnings­utveckling i kvartalet och lönsamheten var fort­satt god. Totalt uppnådde vi en EBITA på 554 MSEK (530), vilket motsvarar en mar­ginal på 7,7% (8,1).

Av vår tillväxt i kvartalet kommer 4 procentenheter från för­värv, vilket speglar vår höga förvärvsaktivitet. Samtidigt som vi har fullt fokus på att realisera synergier i nivå med vad vi historiskt har gjort på genomförda förvärv, arbetar vi även vidare med hög ambitionsnivå för att addera ytter­ligare förvärv.

Sverige bidrog vårt arbete med flera framgångs­rika initiativ för ökad kundnytta till en organisk tillväxt på 9%. Vi såg en överlag stark efterfrågan på marknaden men en mer snörik vinter än normalt resul­terade i en svagare efterfrågan från exempelvis infrastruk­turprojekt inom el, vatten och avlopp. Efterfrågan från kunder inom industri och bygg, inklusive renovering, visade fortsatt stark utveck­ling. Inom nybyggnation av bostäder noterade vi en något avtagande, om än fortsatt god, tillväxt­takt. I mitten av januari slutfördes förvärvet av Proffs­magasinet, en ledande aktör inom e-handel. Företaget har en årsomsättning på cirka 260 MSEK och kommer att drivas under separat varumärke inom Ahlsell. Redan idag kommer runt 25% av Ahlsell-kon­cernens försäljning via e-handel och förvärvet syftar till att, genom ett ömse­sidigt kompetens­utbyte och gemensamma satsningar, ytterligare förbättra kunder­bjudandet.

Precis som förväntat påverkades vi negativt av både färre handelsdagar och påskeffekt i Norge. En sträng vinter bidrog ytterligare till minskad akti­vitet på marknaden. Trots detta uppnådde vi ändå en organisk tillväxt på 2% och under­liggande efterfrågan var fortsatt god. Som en direkt följd av riktade initiativ har flera nya kunder tillkommit. Bland annat har konceptet ”effektiv bygg­plats” lanserats med framgång, vilket innebär att Ahlsell kommer att leverera produkter inom både el och VVS till flera stora prestigeprojekt. I februari slut­förde vi förvärvet av Bekken & Strøm, med en årsomsättning på cirka 415 MSEK, vilket gör att Ahlsell nu är en marknads­ledande aktör inom personlig skyddsutrustning (PSU) i Norge. Efter kvartalets utgång tecknades avtal om att förvärva Sentrum Motor och Verktøy AS i Alta, vilket ger oss ett starkt fotfäste inom Verktyg & Förnödenheter och förbättrar våra förut­sätt­ningar för tillväxt i norra Norge.

Finland var marknads­aktiviteten god under kvartalet. Marknaden utvecklades positivt och vi uppnådde en organisk tillväxt på 5%. Efter den genom­förda omorgani­sationen under 2017 är nu förutsätt­ningarna att möta kundernas behov förbättrade. Bland annat har vi förstärkt organisationen genom rekryteringar och genom­fört flera riktade satsningar i tillväxt­regioner, som till exempel etablering av ytter­ligare en butik i Helsing­fors.

Våra kunder har höga krav på oss och vår leverans­förmåga. Detta i kombination med stark efterfrågan under lång tid har lett till prioritering av hög tillgänglighet och därmed ett högre lagervärde. Likaså har våra satsningar på utveckling av butiksnätet med fullsortimentsbutiker och ett bredare utbud av egna märkes­varor medfört ökade lager­nivåer. Det är högsta prioritet för oss att säkerställa leverans till våra kunder, men vi eftersträvar också att var en distributör i världsklass, vilket innebär en effektiv hantering av rörelse­kapitalet.

Framtidsutsikter - Under inledningen av året har efter­frågan varit stark och vår breda exponering mot flera marknads­segment med olika konjunkturmönster gör att vi har en bred och stabil efterfrågebas. Blickar vi framåt ser jag en fortsatt positiv efterfrågan från industri och infra­struktur. Inom nybyggnation av bostäder har vi så här långt under året sett en hög aktivitet, men den förväntas dämpas successivt. Vår expo­nering gentemot nybyggnation av bostäder är dock begränsad och historiskt har ROT-sektorn (Renovering, Om- och Tillbyggnad) haft en balan­se­rande effekt på både försäljning och resultat vid tillfällen då nybyggnation minskat. Min bedömning är att det inte kommer att vara annorlunda framöver.

Johan Nilsson


VD och koncernchef

Webbsänd telefonkonferens

På rapportdagen klockan 10:00 hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Johan Nilsson tillsammans med CFO Kennet Göransson presenterar rapporten. Presentationen genomförs på engelska och går att följa både på webben och telefon.

Länk till webbsändning: http://www.financialhearings.com/event/10698

Telefonnummer till telefonkonferensen: SE 08 5055 6453, UK: +44 203 008 9811, US: +1 855 831 5944.

Rapporten i sin helhet finns bifogad i detta pressmeddelande

För ytterligare information kontakta:


Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Johan Nilsson, VD och koncernchef Ahlsell AB
08 685 70 00

Kennet Göransson, Ekonomidirektör
08 685 7040

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 28 miljarder SEK och de tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 600 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, 27 april 2018