2018-07-19 05:30 Q2 2018

Delårsrapport andra kvartalet 2018

Andra kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 18% till 8 056 MSEK (6 818). Den organiska tillväxten uppgick till 8% (8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 24% och uppgick till 582 MSEK (471). Antal arbetsdagar påverkade rörelseresultatet positivt med 44 MSEK under kvartalet.
 • Resultatet (EBITA) ökade med 21% och uppgick till 678 MSEK (558), motsvarande en EBITA-marginal på 8,4% (8,2). Justerat EBITA-resultat föregående år uppgick till 570 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal på 8,4%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 507 MSEK (308). Skattekostnaden har påverkats positivt med 92 MSEK då uppskjutna skatter omvärderats till följd av beslut om ny skattesats i Sverige.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,18 SEK (0,71). Resultat per aktie påverkades positivt med 0,21 SEK av beslutet om ändrad skattesats i Sverige.
 • Under kvartalet tillträddes två förvärvade verksamheter vars sammanlagda årliga omsättning beräknas uppgå till 70 MSEK, fördelat på Norge med 40 MSEK samt Sverige med 30 MSEK. Under kvartalet har även avtal tecknats om förvärv av Kahipa Oy i Finland med en beräknad årsomsättning om 35 MSEK. Tillträde skedde i början av juli.

Delårsperioden januari - juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 14% till 15 217 MSEK (13 387). Den organiska tillväxten uppgick till 8% (8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 14% och uppgick till 1 043 MSEK (913).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 13% och uppgick till 1 231 MSEK (1 088), motsvarande en EBITA-marginal på 8,1% (8,1). Justerat EBITA resultat föregående år uppgick till 1 099 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal på 8,2%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 831 MSEK (643).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,93 SEK (1,47). Resultat per aktie påverkades positivt med 0,21 SEK av beslutet om ändrad skattesats i Sverige.
 • Under delårsperioden tillträddes fem förvärv med en beräknad sammanlagd årsomsättning om 761 MSEK. Vidare tecknades avtal om ytterligare ett förvärv med en beräknad årsomsättning om 35 MSEK.

VD-ord

Hög efterfrågan, framgångsrika initiativ och ett starkt resultat

En fortsatt hög efterfrågan i kombination med framgångsrika initiativ har lett till ett starkt andra kvartal för Ahlsell. Nettoomsättningen ökade med 18% och för första gången omsatte vi över 8 miljarder i ett kvartal.

Vi uppnådde en organisk tillväxt på 8%, till följd av en god marknadsutveckling och ett attraktivt kunderbjudande, vilket lett till stärkta positioner. Ett exempel där vi stärkt vår position är inom personlig skyddsutrustning, där vi lyckats med kombinationen av både förvärv och egna initiativ. Ytterligare ett exempel för att säkerställa att vi även i framtiden är kundens självklara val, är att vi under 2018 etablerar en koncernövergripande funktion som ska driva företagets digitala tjänsteutveckling.

Vi fortsatte även att leverera på vår förvärvsstrategi med genomförda förvärv i samtliga av våra tre huvud-marknader. Totalt svarade förvärvad tillväxt för 5 procentenheter av kvartalets omsättningsökning.

Även resultatet, mätt som justerad EBITA, var starkt och ökade med 19% jämfört med föregående år. Justerad EBITA-marginal förblev oförändrad på 8,4%. För när-varande påverkas EBITA-marginalen något negativt av bland annat riktade försäljnings- och marknadssatsningar med avsikt att ytterligare stärka vår position, framförallt i Norge och Finland. Även förvärv påverkar EBITA-marginalen med en som alltid inledningsvis utspädande effekt. Över tid är dock förvärv, precis som det alltid varit, en viktig framgångsfaktor som starkt bidrar till både ökad försäljning och förbättrad lönsamhet.

Samtidigt som vi ser våra offensiva åtgärder ge avkastning i form av en stark försäljningstillväxt trimmar vi kontinuerligt vår organisation. Det innebär att vi inom olika områden i våra huvudsegment har ett flertal kostnadsbesparande och effektivitetshöjande åtgärder under genomförande. Till exempel planeras åtgärder i ViaCon, som förvärvades i november 2017. Omstruktureringskostnader om cirka 30 MSEK beräknas belasta resultatet under det tredje kvartalet.

I Sverige

uppnådde vi en organisk tillväxt på 8%. Vårt målinriktade arbete med att skapa kundnytta har gett resultat. Vi har vunnit flera betydande kontrakt under kvartalet, såväl inom tung industri, infrastruktur som inom installation och bygg, vilket talar för att våra satsningar gentemot kundsegmenten varit fram-gångsrika. Inom nybyggnation hade vi en fortsatt hög efterfrågan från våra kunder, både inom kommersiella fastigheter och bostäder, och tillväxttakten på renoveringsmarknaden var starkare än under tidigare kvartal. För att även i framtiden vara det bästa alternativet för kunderna fortsätter vi att investera i organisationen – både inom e-handel och butiker. Totalt har vi etablerat sju nya butiker under de senaste tolv månaderna.

I Norge

är det glädjande att se att våra satsningar ger resultat. Under kvartalet har vi stärkt vår marknads-position ytterligare inom prioriterade kundsegment och vi uppnådde en stark organisk omsättningstillväxt om 9%. Till viss del kan den höga tillväxten förklaras av utebliven påskeffekt* och en god underliggande marknad för installationsprodukter, men vårt konkurrenskraftiga erbjudande bidrar också. Till exempel har det hållbara initiativet ”effektiv byggplats” lett till ytterligare kontrakt med offentliga aktörer. Vidare har förvärvet av Bekken & Strøm utvecklats väl och Ahlsell har genom ett förbättrat produkterbjudande inom PSU (Personlig skyddsutrustning) vunnit flera nya affärer. Vi är nu utan tvekan en av Norges marknadsledande aktörer inom PSU.

I Finland

var marknadsaktiviteten god under kvartalet och vi uppnådde en organisk tillväxt om 5%. Vår försäljning till kunder inom fastighetsunderhåll, installation och bygg utvecklades väl. Likt tidigare kvartal är det södra och västra Finland som växer snabbast och vi fortsätter med våra initiativ för att stärka positionen i dessa regioner. I kvartalet tecknades avtal om att förvärva Kahipa Oy, en finsk distributör av VVS-infäst-ning och installationsverktyg i södra Finland med beräknad årsomsättning om 35 MSEK.

Framtidsutsikter

Inom industri och infrastruktur talar allt för en fortsatt stark efterfrågan i närtid. Inom nybyggnation av bostäder har byggstarterna minskat, men vi har ännu inte sett någon större effekt på vår omsättning. Däremot noterar vi redan nu tecken på en allt högre aktivitetsnivå inom renovering, vilket talar för att efterfrågan för renovering nu tar vid när nybyggnation förväntas att minska. Precis som det historiskt har gjort.

Jag är säker på att våra engagerade medarbetare, ett attraktivt kunderbjudande och vår breda marknads-exponering gör att vi står starka. Den sammantagna efterfrågan förväntas vara fortsatt gynnsam för Ahlsell de kommande kvartalen.

Johan Nilsson, VD och koncernchef

Webbsänd telefonkonferens

På rapportdagen klockan 10:00 hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Johan Nilsson tillsammans med CFO Kennet Göransson presenterar rapporten. Presentationen genomförs på engelska och går att följa både på webben och telefon.

Länk till webbsändning: http://www.financialhearings.com/event/10699

Telefonnummer till telefonkonferensen: SE: 08 5055 6453, UK: +44 203 008 9811, US: +1 855 831 5944.

För ytterligare information kontakta:

Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, Karin.Larsson@ahlsell.se

Johan Nilsson, vd och koncernchef i Ahlsell AB
08 685 70 00, Johan.Nilsson@ahlsell.se

Kennet Göransson, CFO
070 621 1294, Kennet.Goransson@ahlsell.se

Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johan Nilssons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 07:30 CEST.

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 29 miljarder SEK och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 800 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, 19 juli 2018