2018-10-26 05:30 Q3 2018

Tredje kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 15% till 7 458 MSEK (6 492). Den organiska tillväxten uppgick till 7% (10).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 524 MSEK (510).
 • Resultatet (EBITA) uppgick till 620 MSEK (597), motsvarande en EBITA-marginal på 8,3% (9,2). I EBITA ingår jämförelsestörande poster motsvarande -30 MSEK. Justerat EBITA-resultat ökade med 9% till 650 MSEK (597), motsvarande en EBITA-marginal på 8,7% (9,2).
 • Resultat efter skatt ökade med 14% till 367 MSEK (323).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,86 SEK (0,74).
 • Kostnadsbesparande åtgärder har intensifierats under kvartalet. Dessa beräknas ge 160 MSEK i besparingar 2019.
 • Under kvartalet tillträddes två förvärvade verksamheter vars sammanlagda årliga omsättning uppgår till 80 MSEK, fördelat på Norge med 45 MSEK samt Finland med 35 MSEK. Under perioden har även avtal tecknats om förvärv av ytterligare en verksamhet i Norge med en beräknad årsomsättning om 45 MSEK.

Delårsperioden januari - september 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 14% till 22 675 MSEK (19 879). Den organiska tillväxten uppgick till 7% (9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 566 MSEK (1 423).
 • Resultatet (EBITA) uppgick till 1 852 MSEK (1 685), motsvarande en EBITA-marginal på 8,2% (8,5). Justerat EBITA-resultat ökade med 11% till 1 882 MSEK (1 697), motsvarande en EBITA-marginal på 8,3% (8,5).
 • Resultat efter skatt ökade med 24% till 1 198 MSEK (966).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,79 SEK (2,21).
 • Under delårsperioden tillträddes sju förvärv med en sammanlagd årsomsättning om 841 MSEK. Vidare tecknades avtal om ytterligare ett förvärv med en beräknad årsomsättning om 45 MSEK.

VD-ord: Ahlsellmodellen levererar och leder till rekordomsättning

Att skapa värde för våra kunder är det absolut viktigaste för oss på Ahlsell och den starka försäljningsutvecklingen som vi uppnådde i kvartalet påvisar ännu en gång att Ahlsellmodellen är framgångsrik. Återigen har vi stärkt vår marknadsledande position som distributör inom teknisk installation i Norden.

Nettoomsättningen ökade med knappt en miljard kronor jämfört med tredje kvartalet föregående år och uppgick till 7 458 MSEK. Det är en ökning med 15%, varav 7% organisk. Rullande tolv månader innebär det att vi för första gången omsätter mer än 30 miljarder kronor. En fortsatt hög nivå av bygginvesteringar, ökade infrastrukturinvesteringar och en god utveckling inom industrin drev den starka organiska tillväxten.

Under flera år har vi satsat på e-handel och responsen från våra kunder är genomgående mycket positiv. Vår framgångsrika e-handelskanal har en tillväxt på runt 20%, vilket förstärker vår övertygelse om att det är rätt beslut att öka satsningarna inom digitalisering ytterligare.

Det justerade EBITA-resultatet uppgick till 650 MSEK, vilket motsvarar en marginal på 8,7% (9,2). Marginalen tyngs av både förvärv och riktade försäljningssatsningar som syftar till att stärka vår position, framförallt i Norge och Finland.

I september anordnade vi vår första kapitalmarknadsdag som noterat bolag. Den var välbesökt och budskapet från vår sida var tydligt; Vi har en stabil och motståndskraftig affärsmodell och vi eftersträvar lönsam tillväxt. Vi ser goda möjligheter att förbättra vår lönsamhet, vilket för närvarande innebär högt fokus på genomförande av ett antal kostnadsbesparande och effektivitetshöjande åtgärder i alla av våra huvudmarknader. Sammanlagt beräknas dessa åtgärder ge cirka 160 MSEK i besparingar 2019.

I

Sverige

fortsätter den goda försäljningsutvecklingen och vi uppnådde en organisk tillväxt på 6%. I en stark marknad där efterfrågan från samtliga marknadssegment varit hög, lyckades vi stärka våra positioner ytterligare. Vi vinner även mark med vårt tjänsteutbud och är involverade i flera spännande projekt, som t.ex. Karlatornet i Göteborg. Av de projekt vi redan vunnit så är det tydligt att vårt breda erbjudande inte bara möjliggör en effektivare process för kunden, utan också lägre kostnader. För Ahlsell innebär det fördjupade kundrelationer och ökad merförsäljning.

Även i

Norge

har vi haft en stark försäljningstillväxt där den organiska och förvärvade tillväxten bidrog med 7% respektive 9%. Den höga tillväxten är glädjande, samtidigt som den i kombination med negativa mixeffekter tynger lönsamheten och ger oss utmaningar att hantera. Vi har vuxit kraftigt och behövt resursförstärka, främst inom logistik och transport, för att upprätthålla en hög service-nivå mot kund. Framåt måste vi därför arbeta med att anpassa verksamheten och optimera flöden för att säker-ställa lönsam tillväxt. Dessa effektivitetshöjande och kostnadssänkande åtgärder intensifieras nu och som en följd därav kommer omstruktureringskostnader om MSEK 35 att belasta resultatet under årets fjärde kvartal.

I

Finland

var marknadsaktiviteten hög och vi uppnådde en organisk tillväxt om 8%, vilket talar för att vi även här stärkt vår marknadsposition. Likt tidigare kvartal är det södra och västra Finland som växer snabbast och initiativ för att stärka närvaron har gett resultat.

Hållbarhet i allt vi gör

- Hållbarhet är i dagsläget en stark komparativ fördel för oss och bidrar till att vi återkommande vinner stora kontrakt. Till exempel innebär vårt breda erbjudande att vi kan sampaketera våra produkter och därmed minska nivån av fossila utsläpp. I vissa projekt erbjuder vi också helt fossilfria leveranser.

Framtidsutsikter -

Inom industri, infrastruktur och renovering, vilka tillsammans står för cirka 70% av vår marknadsexponering, talar allt för en fortsatt stark efter-frågan i närtid. Det minskade antalet byggstarter inom bostäder har ännu inte haft någon märkbar effekt på vår omsättning, även om detta till viss del är att vänta de kommande kvartalen. Efterfrågan inom nybyggnation för lokaler förväntas ligga kvar på en hög nivå. Blickar jag framåt så är jag övertygad om att Ahlsell står starkt med vårt attraktiva kunderbjudande, engagerade medarbetare och breda marknadsexponering.

Johan Nilsson, VD och koncernchef

Webbsänd telefonkonferens

På rapportdagen klockan 10:00 hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Johan Nilsson tillsammans med CFO Kennet Göransson presenterar rapporten. Presentationen genomförs på engelska och går att följa både på webben och telefon.

Länk till webbsändning: https://financialhearings.com/event/10700

Telefonnummer till telefonkonferensen: SE: +468 5664 2664, UK: +44 203 008 9810, US: +1 855 753 2236.

Finansiell kalender 2019

 • 25 januari: Q4-rapport 2018
 • 26 april: Q1-rapport 2019
 • 9 maj: Årsstämma i Stockholm
 • 17 juli: Q2-rapport 2019
 • 23 oktober: Q3-rapport 2019

För ytterligare information kontakta:

Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, Karin.Larsson@ahlsell.se

Johan Nilsson, VD och koncernchef i Ahlsell AB
08 685 70 00, Johan.Nilsson@ahlsell.se

Kennet Göransson, CFO
070 621 1294, Kennet.Goransson@ahlsell.se

Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johan Nilssons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 07:30 CEST.

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 30 miljarder kronor och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 800 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, 26 oktober 2018