2017-01-27 07:02 Delårsrapport för fjärde kvartalet oktober - december och bokslutskommuniké 2016

Fjärde kvartalet 2016 - stark avslutning på 2016!

 • Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 6 902 MSEK (6 036). Den organiska omsättningstillväxten uppgick till 8 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT), i vilket det ingår noteringskostnader om 65 MSEK, ökade med 3 procent och uppgick till 477 MSEK (462). Exklusive noteringskostnaderna ökade EBIT med 14 procent och uppgick till 542 MSEK (475 MSEK exklusive jämförelsestörande poster föregående år).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 3 procent till 563 MSEK (546). Justerad EBITA ökade med 12 procent och uppgick till 628 MSEK (559), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 9,1 procent (9,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 62 MSEK (44).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,16 SEK (0,15).
 • Ett företagsförvärv genomfördes med en årsomsättning om 80 MSEK. Ahlsell har därmed genomfört tre förvärv under året med en sammanlagd årsomsättning om cirka 600 MSEK.
 • Ahlsell genomförde en spridningsemission och bolaget noterades på Nasdaq Stockholm den 28 oktober.
 • I samband med börsnoteringen lanserades ett aktiesparprogram och ett teckningsoptionsprogram till ledande befattningshavare.

Januari – december 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 24 606 MSEK (22 586). Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent (3).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 14 procent och uppgick till 1 719 MSEK (1 505).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 12 procent till 2 058 MSEK (1 837). Justerad EBITA ökade med 13 procent och uppgick till 2 131 MSEK (1 878) motsvarande en justerad EBITA-marginal på 8,7 procent (8,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 342 MSEK (70).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,11 SEK (0,21).
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 om 0,35 kronor per aktie (0,00).

VD-ord

Ett starkt fjärde kvartal avslutade 2016 som vårt hittills bästa år i vår 140-åriga historia. Framgångsrika tillväxtinitiativ, en stark underliggande marknad och tre förvärv ledde till att vi överträffade våra tillväxt- och resultatmål.

Vi fortsatte att växa och ökade försäljningen med 14 procent till 6 902 MSEK i kvartalet. Vi utvecklade också vårt erbjudande och samtliga tre huvudmarknader bidrog till försäljningsökningen. Den organiska tillväxten blev 8 procent och förvärv, i den svenska verksamheten, bidrog med ytterligare 3 procentenheter. Affären har gynnats av god marknadstillväxt, som tillsammans med våra tillväxt­initiativ inom olika områden och geografier har bidragit till stärkta marknadspositioner. Kvartalets och årets utveckling visar ännu en gång att våra engagerade medarbetare, med stöd i Ahlsellmodellen, tillför kunderna ett värdeskapande och konkurrenskraftigt erbjudande.

Stärkta marknadspositioner på våra huvudmarknader

Den svenska verksamheten har i en växande marknad lyckats att ytterligare stärka sin marknadsposition. Samtliga produktområden ökade både försäljning och resultat. Arbetet med tillväxtinitiativ resulterade i nya kunder och affärer inom bland annat bygg, belysning och personlig skyddsutrustning. I Norge gynnades verksamheten av förbättrade marknadsförhållanden och ökad tillväxt. Satsningar på bland annat kunder inom fastighetsförvaltning och havsbruk har drivits parallellt med lednings- och organisations­förändringar. Det norska förändringsarbetet inkluderar även satsningar på förbättring av butikskanalen, breddat erbjudande och utveckling av produktområdet personlig skyddsutrustning. Finland hade också en god försäljningsutveckling under fjärde kvartalet med en organisk tillväxt om 13 procent. Förtroendet för finsk ekonomi förbättrades successivt under året, såväl inom bygg- som industrisektorn. Ett uppdämt behov av nya bostäder och renovering driver efterfrågan i växande stadsregioner. I Finland har de strategiska tillväxtinitiativen inriktats på utveckling av nya kund- och produktsegment som bygg och fastighet samt på att förstärka butikerna och då främst i storstadsregionerna.

Förbättrat resultat

Rensat för jämförelsestörande poster växte koncern­resultatet, mätt som justerad EBITA, med 12 procent under kvartalet. En förändrad mix med högre andel större projekt, främst i Sverige, samt starka jämförelsesiffror för fjärde kvartalet 2015, var viktiga orsaker till en något lägre bruttomarginal under årets sista kvartal. Därtill påverkades bruttoresultatet av omställningskostnader i samband med pågående utbyggnad av centrallagret i Hallsberg. 

Ahlsell tillbaka på börsen

Den 28 oktober noterades Ahlsells aktie under stort intresse på Nasdaq Stockholm. Noteringen medförde förutom breddat ägande även nya möjligheter att stärka varumärket hos kunder, arbetsmarknad och på kapitalmarknaden.

Förvärv stärker vår position

De under året förvärvade bolagen ligger alla i sydvästra Sverige och stärker vår position bland annat i den expansiva Göteborgsregionen. Det Västsvenska paketet och de stora satsningar på infrastruktur som sker i regionen förväntas bidra till en växande marknad under flera år framöver. Totalt förvärvades verksamheter inom samtliga Ahlsells produktområden med en sammanlagd årsomsättning om 600 MSEK.

Vår ambition är att verksamheten ska fortsätta att växa både organiskt och genom förvärv på samtliga huvudmarknader. Förvärvsarbetet har genom ett mer decentraliserat angreppssätt lett till högre aktivitet i organisationen och vi ser många potentiella förvärvsobjekt.

Utsikter 2017

Befolkningstillväxt, bostadsbrist och urbanisering i kombination med fortsatt låga räntor och positiv BNP-tillväxt driver aktiviteten i byggsektorn. Efterfrågan gynnas även av stora infrastruktursatsningar på flera av våra huvudmarknader samt en stabil industrikonjunktur. Sammanfattningsvis räknar vi med fortsatt god marknadstillväxt och positiv försäljningsutveckling som förstärks av egna tillväxtinitiativ och av internt förbättringsarbete. Vårt strategiska arbete har redan i år visat på ökat värdeskapande för kunder, leverantörer och aktieägare. När det går bra för våra kunder, går det även bra för Ahlsell. Därför arbetar vi ständigt med att stärka våra kunders konkurrenskraft.

Johan Nilsson

VD- och koncernchef

Rapporten kommenteras på följande sätt:

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Johan Nilsson, Verkställande direktör, telefon +46 705 532 829, Johan.Nilsson@Ahlsell.se 
Kennet Göransson, Ekonomidirektör, telefon +46 706 211 294, Kennet.goransson@ahlsell.se 
Anna Oxenstierna, Investor relations, telefon +46 708 158 485, Anna.oxenstierna@ahlsell.se

Om Ahlsell

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Vårt unika erbjudande omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Vi omsätter cirka 25 miljarder SEK och 97 procent av intäkterna kommer från våra tre huvudmarknader Sverige, Norge och Finland. Ahlsell är noterat på Nasdaq Stockholm. Med över 5 000 medarbetare, 200 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2017 kl. 07:30 CET.